Zpět na hlavní stránku

KARTOTÉKA
Je informační servis, specializovaný na pomoc školskému managementu - ředitelům všech typů škol a školských zařízení. Existuje od roku 1990 a po celou dobu dodává metodické materiály několika tisícům škol. Tvoří ji desítky souborů ve Wordu (příp. Excelu), které se zabývají určitým tématem a přehledně uvádějí všechna ustanovení nejrůznějších právních norem k danému tématu - například ADMINISTRATIVA, HYGIENA, DOZOR, CESTOVNÍ NÁHRADY, SMĚRNICE, VÝCHOVNÝ PORADCE apod. Pokud dojde k legislativním změnám, je příslušný text přepracován a zaslán předplatitelům s upozorněním na probíhající změny.

Kartotéka je uživatelsky velmi jednoduchá - pokud ovládáte základy Wordu (Excelu), umíte vše potřebné. Je levná, pravidelně a velmi často doplňovaná a neustále rozšiřovaná. Materiály jsou zpracovány tak, aby byla zajištěna jejich snadná výměna. Každý nově zpracovaný text vám automaticky vymaže zastaralou, neplatnou informaci.  Za rok rozesílám e-mailem kolem  50  aktualizací, každé pondělí vás bude v e-mailové poště čekat informace.

Kartotéka šetří váš čas, zbavuje nezáživné práce - sleduje za vás, které právní předpisy jsou pro vaši činnost důležité, které jsou platné a které se právě změnily, a co tyto změny znamenají, jak je máte využít ve vaší práci. Zaměřuje se na všechny oblasti práce ředitele školy a jeho spolupracovníků - legislativu, řízení školy, ekonomiku, upozorňuje na důležité oblasti práce, termíny, nabízí vzory smluv, formulářů.

 

OBSAH

ČŠI

Materiály České školní inspekce - jejich kritéria pro hodnocení škol, zprávy,...

 

Kartotéka

Více než 80 souborů, asi 1500 stran textu - informace k určitému problému ze všech školských předpisů, např. Administrativa, Dary, Doklady, Dohled, Družina, Hygiena, Inspekce, Hospodaření, Ekologie, Jídelna, Konkurz, Kontrola, Klasifikace, Majetek, Náboženství, Organizace, Personalistika, Plány všeho druhu, Plat, Porada, Pracovní náplně, Razítka,  Stížnosti, Školská rada, Vlajková výzdoba, atd.

 

Směrnice, řády, vnitřní předpisy

74 směrnic školy - kompletní texty, které můžete využít pro svoji školu, pouze doplníte údaje o své škole a text přizpůsobíte na vaše podmínky. Organizační řád, Vnitřní řád školy, Spisový řád, Kolektivní smlouva, Vnitřní platový předpis, Evidence majetku, Oběh účetních dokladů, Ochrana majetku školy, Hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem, Inventarizace majetku školy, Činnost náhradové – škodní komise, Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, Spolupráce školy s policií, Řády odborných učeben, Řád školy v přírodě, Řád lyžařského výcvikového kurzu, Klasifikační řád ZŠ a SŠ, Řád školní družiny, Řád školní jídelny, Zahraniční výjezdy, Provozní řád, Závodní lékařská péče – smlouva, Pracovní náplně, Kontrola hospodaření a vedení účetnictví ředitelem školy, Evidence pracovní doby – formulář v Excelu, Školní výlety, Finanční kontrola – vnitřní kontrolní systém na škole, Směrnice pro používání auta ke služebním cestám, Kalkulace nákladů při pronájmech tělocvičny, tříd, Poskytování cestovních náhrad, Školení BOZP zaměstnanců a žáků, Stížnosti a jejich vyřizování, Pokladna, Maturita, Traumatologický plán, Směrnice na ochranu údajů, Směrnice na ochranu počítačových dat, Směrnice k čerpání dovolené, Používání telefonů a mobilních telefonů, Ochrana osobních údajů, ochrana dat zpracovaných výpočetní technikou, Práce z domova...

 
 Zákony

 Více než 80 nejdůležitějších právních předpisů pro oblast školství - zákonů, vládních nařízení a vyhlášek ze Sbírky zákonů. Archiv zrušených právních předpisů.

 MŠMT

Nejdůležitější metodické pokyny, směrnice, instrukce MŠMT. Kompletní text vzdělávacích programů, rámcové vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ.  

 Krajské úřady

Materiály vydané krajskými úřady.

 

                                                                                    Zpět na hlavní stránku