PaedDr. Jan Mikáč 

poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333,  janmikac (zavináč) janmikac.cz 

  Kartotéka   Bezplatné ukázky      Objednávka
   Kontroly dokumentace škol      Aktualizace  - obsah        Zákony, vyhlášky  
Citáty Kontakt, povinné informace, GDPR Fotogalerie
 
 po 20.6.2018  vyjde Aktualizace - č. 24/2018
 
 11.6.2018  Nové webové stránky pro občany ČR žijící dlouhodobě v zahraničí. Najdou zde všechny informace ke vzdělávání, kvůli kterým se doposud obraceli na vás, ředitele škol – povinnost školní docházky a její dokládání, zkoušky, přijímání na střední školy, atd.
 11.6.2018  ČŠI – dopady povinného předškolního vzdělávání na organizační a personální zajištění a výchovně - vzdělávací činnost mateřských škol za období 1. pololetí školního roku 2017/2018

Hlavní zjištění - do povinného předškolního vzdělávání se nepodařilo zapojit zejména ty děti, kvůli kterým byla povinnost vzdělávání zavedena, jeho zavedení znamenalo nárůst administrativy pro ředitele škol. ČŠI tedy zjistila to, co bylo ředitelkám a ředitelům mateřských škol známo daleko dřív – že se nepodaří do mateřských škol dostat právě ty děti, kvůli kterým bylo povinné předškolní vzdělávání zavedeno…

 11.6.2018  vyjde Aktualizace - č. 23/2018 ČŠI – dopady povinného předškolního vzdělávání na organizační a personální zajištění a výchovně - vzdělávací činnost mateřských škol za období 1. pololetí školního roku 2017/2018; Porada. Školský zákon ve znění k 1.9.2018
 4.6.2018  O lidech se základním vzděláním a jak si vedou na českém trhu práce. Jsou často dlouhodobě nezaměstnaní, 61 % z nich je bez práce déle než 1 rok, 43 % z nich déle než dva roky. Mají dvojnásobnou pravděpodobnost, že budou dlouhodobě nezaměstnaní, než je tomu u zbytku populace.
 4.6.2018  V současnosti je ve vnějším připomínkovém řízení návrh novely zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Záměr MŠMT rozšířit kvalifikační předpoklady pro vstup do učitelské profese pouze ve prospěch učitelů odborného výcviku (mistrů) na učilištích a středních odborných školách je nedostatečný. Okolnosti vyžadují rozšíření možností vstupu do učitelské kvalifikace pro všechny stupně škol a jejich zaměření.

S ohledem na situaci v celém českém školství je toto řešení nedostatečné:

- Průměrný věk českých učitelů každoročně narůstá, zanedlouho dosáhne 50 let.

- V některých aprobacích (matematika, fyzika, chemie) citelně chybí učitelé již dnes, situace bude gradovat.

- Mnoho absolventů učitelských studijních programů odchází kvůli nevyhovujícím profesním podmínkám jinam, ať už přímo po absolutoriu, nebo v prvních letech výkonu učitelské profese.

- Současný stav studia učitelství na českých VŠ odrazuje řadu potenciálních učitelů od získání kvalifikace.

- Současná situace nutí mnoho ředitelů dlouhodobě zaměstnávat nekvalifikované učitele na výjimku, čímž se ne vlastní vinou dostávají na hranu zákona.

 4.6.2018  Metodický pokyn GDPR pro organizace ČMOS.
 4.6.2018  Volby 2018.  V pátek 5. října a sobotu 6. října 2018 proběhnou volby:

- Volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebních obvodech č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80.

- Volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech, do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.

 4.6.2018  Kvůli triku se smlouvami dostávala část učitelů znojemského gymnázia menší výplaty.
 4.6.2018  Ministerstvo financí: Hlavní priority státního rozpočtu 2019.

- zvýšení průměrného starobního důchodu o cca 918 Kč od 1. ledna 2019;

- zvýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků v regionálním školství o 15 %, zajištění postupného náběhu reformy regionálního školství a společné vzdělávání s celkovým dopadem 21,5 mld. Kč vč. zvýšení počtu pedagogů o 16 000;

- zvýšení výdajů na podporu sportu o 2,1 mld. Kč meziročně na celkový objem 8,4 mld. Kč (přičemž 2,6 mld. Kč jsou na investice z MMR a MŠMT); při započtení kofinancování činí výdaje na sport celkem cca 10,8 mld. Kč;

- navýšení výdajů pro vysoké školy o 1,8 mld. Kč vč. prostředků na nárůst počtu studentů na lékařských fakultách o 15 %

 4.6.2018  Aktualizace - č. 22/2018, jen zpravodaj.
 28.5.2018  MŠMT - informace k reformě financování regionálního školství. Vady současného způsobu financování, principy nového způsobu.
 28.5.2018  MŠMT provádí druhé kolo školení k reformě financování regionálního školství, ke stažení nabízí prezentace ze školení.
 28.5.2018  Informace pro žáky k žádostem o přezkum  výsledku nebo průběhu dílčích zkoušek jarního termínu maturitní zkoušky.
 28.5.2018  Stále více mladých lidí na škole předčasně skončí. V posledních letech v ČR vzrostl podíl mladých lidí, kteří předčasně opustí školu a skončí bez vzdělání. Zatímco v roce 2013 jich bylo kolem pěti procent, loni už téměř sedm. Nejhorší je situace v Ústeckém kraji, loni tam vzdělání nedokončilo a bez kvalifikace zůstalo zhruba 16 procent mladých. V roce 2013 to přitom bylo devět procent. Za zhoršením výsledků mohou být dle odborníků i státní maturity.
 28.5.2018  MŠMT připravilo s Ministerstvem zdravotnictví návrh zmírnění takzvané pamlskové vyhlášky. Školní bufety a automaty tak budou moci rozšířit svou nabídku potravin pro školáky, a to už od nového školního roku.
 28.5.2018  Aktualizace - č. 21/2018
 21.5.2018  Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravuje nové formy podpory pro žáky-cizince po jejich nástupu do základního vzdělávání v ČR. První novou službou je tzv. adaptační koordinátor, který bude žáku-cizinci k dispozici po dobu prvních dvou týdnů od jeho nástupu do školy, s cílem pomoci mu s adaptací na nové kulturní i školní prostředí. Další novinkou je poskytování tlumočnických a překladatelských služeb pro školy přijímající žáky-cizince, kteří v dané škole plní povinnou školní docházku.  Více na webu MŠMT, nebo NIDV.
 21.5.2018  Jihomoravský krajský úřad vydává novelizovaný Metodický pokyn o postupu pro podání žádosti o udělení souhlasu krajského úřadu se zřízením tříd pro děti nebo žáky v § 16 odst. 9 ŠZ.
 21.5.2018  ČŠI zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodního šetření TIMSS 2015 zaměřenou na metody výuky a ICT.
 21.5.2018  ČŠI zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodního šetření PISA 2015 zaměřenou na vybrané aspekty školního vzdělávání, které mají vliv na výsledky žáků (složení tříd, metod uplatňovaných učitelem a využívání technologií).
 21.5.2018  MŠMT připravilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu). Záměrem materiálu je pomoci zorientovat se prakticky v povinnostech, které s GDPR souvisí.
 21.5.2018 Aktualizace - č. 20/2018  MŠMT - Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací. Aktualizovaný metodický pokyn, který byl vydán opakovaně v letech 2010 a 2013.
 14.5.2018 MŠMT seznámí školy s novým způsobem    financování – cyklus seminářů.
 14.5.2018  Ombudsmanka se setkává s případy, kdy kolektivní smlouvy diskriminují pracující z důvodu věku, jen proto, že získali nárok na starobní důchod. Pak přicházejí o benefity, které jsou poskytovány jejich mladším spolupracovníkům. Pokud však takové zacházení nemá věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce, jedná se o přímou diskriminaci z důvodu věku.
 14.5.2018 Úřad na ochranu osobních údajů: Důležité metodiky vybraných institucí k GDPR
 14.5.2018  Prázdniny v Česku: Krátké, státem určené a v poslední čtvrtině roku prakticky žádné. Nepřišel čas to zrevidovat?  
 14.5.2018 vyjde Aktualizace - č. 19/2018 Absence, MŠMT GDPR – otázky a odpovědi, Informace a doporučení MŠMT k individuálnímu vzdělávání 2018
 7.5.2018 NIDV - soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník a mírně pokročilý (pracovní listy a metodické pokyny) Hezky česky II.
 7.5.2018  Otevřený dopis náměstku ústředního školního inspektora ČR. V souvislosti s problematikou zadávání domácích úkolů.  
 7.5.2018 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo zadání didaktického testu z matematiky. Zadání didaktických testů z českého jazyka a literatury, cizích jazyků a Matematiky+ a zadání písemných prací z cizích jazyků budou  zveřejňována postupně, vždy v den konání konkrétní zkoušky do dvou hodin po jejím ukončení.  
 7.5.2018  MŠMT vydává informace k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané na jaře 2018.
 7.5.2018  Aktualizace - č. 18/2018 MŠMT - soubor pedagogicko-organizačních informací 2018/2019
 30.4.2018  NÚV vydává publikaci: Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2017
 30.4.2018  Cermat vydává Žákovský průvodce maturitní zkouškou pro jarní zkušební období 2018. Informace a doporučení týkající se vlastních zkoušek, jejich hodnocení, zveřejňování výsledků a postupů při podávání žádosti o přezkum.
 30.4.2018  Kamerový systém bylo v některých případech nutné registrovat u Úřadu na ochranu osobních údajů. Tato registrace podle zákona č. 101/2000 Sb., ale byla ukončena, dnem 25. května 2018 nabývá účinnosti obecné nařízení (GDPR), které již podobnou registrační povinnost neukládá.  Správce kamerového systému má i nadále povinnost vést záznamy o činnostech zpracování, na rozdíl od dosavadní registrace však tyto záznamy již správce pouze uchovává, tj. nezasílá Úřadu.
 30.4.2018  Ondřej Andrys (ČŠI): Několik poznámek k zadávání a hodnocení domácích úkolů

Doporučuji ale přečíst si i diskusi k tomuto článku, např.: „V listině základních práv a svobod v článku 4 bodu 1 máme, že "Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.". Pokud pan Andrys sám správně připouští, že se DÚ žádný právní předpis nezabývá, tak tím současně i připouští - ať už vědomě či nevědomě, že DÚ nemohou být ukládány JAKO POVINNOST.“

 30.4.2018  Věstník MŠMT č. 3 – 4/2018  - Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování – střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou - Organizace školního roku 2019/2020 - Schválené tituly učebnic a učebních textů
 30.4.2018  Školský ombudsman řešil od začátku roku zejména šikanu a inkluzi.
 30.4.2018   Aktualizace - č. 17/2018 Směrnice - úplata v MŠ
 16.4.2018  Dotaz: „Jedna škola si upravila (konkretizovala) kritéria pro udělování výchovných opatření, v celém materiálu je zajímavá věta: Pedagogická rada  opravňuje ředitele školy uložit důtku ve výše prokázaných prohřešcích bez předběžného projednání pedagogickou radou, pouze se souhlasem  výchovného poradce.“

 Uvedená formulace je v rozporu s právní úpravou. Školní řád je sice právní normou, ale v hierarchii právních předpisů tou nejnižší, hluboko pod zákony a pod vyhláškami a proto nemůže stanovit jiné podmínky, než stanovují předpisy vyšší právní síly. Pokud vyhláška stanovuje, že důtka ředitele školy může být uložena pouze po projednání v pedagogické radě, nelze školním řádem stanovit odlišné podmínky.

 16.4.2018  Školní web nemá vystavovat informace, do kterých cizím nic není. Tady jsou pravidla, jak to dělat, aby děti byly v bezpečí
 16.4.2018  Dne 11. 4. 2018 se konaly maturitní písemné práce z českého jazyka a literatury. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo zadání písemných prací.  
 16.4.2018  Výběrová řízení na místa inspektorů – Pardubický, Zlínský, Královehradecký inspektorát.
 16.4.2018   Aktualizace - č. 16/2018 Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k předškolnímu vzdělávání + pomůcka
 
 9.4.2018  Vláda zaujala nesouhlasné stanovisko k návrhu zákona skupiny poslanců, aby do přípravných tříd základních škol byly kromě dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, přijímány také další dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých to doporučilo školské poradenské zařízení.
 9.4.2018  Zpravodaj MŠMT, duben 2018.
 9.4.2018  MŠMT vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pozice ředitele v jím zřizovaných školách a školských zařízeních.
 9.4.2018   Aktualizace - č. 15/2018 Porada. Zpráva z kontroly provedené zřizovatelem, po které byl ředitel školy odvolán
 
 2.4.2018   Počet evidovaných dětských skupin překročil hranici 600.
 2.4.2018  Senioři, žáci a studenti budou mít od půlky června na vlaky a autobusy 75 procentní slevu. Stát přispěje seniorům nad 65 let, žákům a studentům od 6 do 26 let na cestování vlakem a autobusem 75 procent z ceny jízdného. O nových státem nařízených slevách rozhodla vláda s platností od 10. června, kdy se mění jízdní řády. Děti do šesti let budou nadále jezdit zdarma, zdravotně postiženým zůstává stávající sleva.
 2.4.2018  Maturitní zpravodaj č. 46 – Český jazyk a literatura.  
 2.4.2018  Maturitní zpravodaj č. 45 – Matematika.  
 2.4.2018   MŠMT - Informace o standardizovaných jazykových zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části, které ředitel školy může zvolit pro konání maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2019.
 2.4.2018  MŠMT - Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky, kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky a kritéria hodnocení výběrové zkoušky Matematika+. 
 2.4.2018   Aktualizace - č. 14/2018 Zápis MŠ
 26.3.2018   Aktualizace - č. 13/2018  Hospitace jako nástroj řízení pedagogického procesu; Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách; Zdravotnictví;Směrnice č. 22 – pracovně lékařské služby; Směrnice č. 72 - podávání léků v mateřské škole
 19.3.2018   Aktualizace - č. 12/2018 - MŠMT - Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích; Organizace, Zápis MŠ, Zápis ZŠ, Inspekce
 12.3.2018  Aktualizace - č. 11/2018  Směrnice – 02 – školní řád; 03 – prevence rizikového chování; 05 – vnitřní platový předpis; 05a – vnitřní platový předpis; 07 – oběh účetních dokladů; 15 – škola v přírodě; 16 – lyžařský kurz; 18 – vnitřní řád školní družiny; 22 – pracovnělékařské služby. Doplněno o problematiku GDPR.
 5.3.2018  Aktualizace - č. 10/2018  Pracovní náplně - do všech náplní doplněn text o ochraně údajů, vzhledem ke směrnici GDPR; Konkurz - legislativní rámec konkurzů, přepracovaná metodika KÚ. Postup, pokud stávající ředitel své místo neobhájí. Text, kterým zřizovatel potvrdí, v případě, že konkurz nevyhlásí, že ředitel je ve funkci a pracovním poměru ředitele školy na dobu neurčitou.
 26.2.2018  Aktualizace - č. 09/2018   Směrnice č. 71 - GDPR
 19.2.2018  Aktualizace - č. 08/2018  Směrnice a řády ve školství - ucelený materiál, který vycházel v letech 2016 a 2017 na pokračování v příloze zpravodaje Kartotéky. RNDr. Pavel Faltýsek: Hospitace jako nástroj řízení pedagogického procesu - 16

 

  logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo

 
Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank