PaedDr. Jan Mikáč 

poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333,  janmikac (zavináč) janmikac.cz 

  Kartotéka   Bezplatné ukázky      Objednávka
   Kontroly dokumentace škol      Aktualizace  - obsah        Zákony, vyhlášky  
Citáty Kontakt, povinné informace Fotogalerie
 
 30.4.2018   vyjde Aktualizace - č. 17/2018
 16.4.2018  Dotaz: „Jedna škola si upravila (konkretizovala) kritéria pro udělování výchovných opatření, v celém materiálu je zajímavá věta: Pedagogická rada  opravňuje ředitele školy uložit důtku ve výše prokázaných prohřešcích bez předběžného projednání pedagogickou radou, pouze se souhlasem  výchovného poradce.“

 Uvedená formulace je v rozporu s právní úpravou. Školní řád je sice právní normou, ale v hierarchii právních předpisů tou nejnižší, hluboko pod zákony a pod vyhláškami a proto nemůže stanovit jiné podmínky, než stanovují předpisy vyšší právní síly. Pokud vyhláška stanovuje, že důtka ředitele školy může být uložena pouze po projednání v pedagogické radě, nelze školním řádem stanovit odlišné podmínky.

 16.4.2018  Školní web nemá vystavovat informace, do kterých cizím nic není. Tady jsou pravidla, jak to dělat, aby děti byly v bezpečí
 16.4.2018  Dne 11. 4. 2018 se konaly maturitní písemné práce z českého jazyka a literatury. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo zadání písemných prací.  
 2.4.2018   Pro ředitele, zástupce i zájemce o místo ředitele nejen ze Zlínského kraje: Vzdělávací agentura KPS otevírá ve Zlíně Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle §5 odst. 2, zákona č. 563/2004 Sb., tzv. Funkční studium I.

Pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ, kteří již vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení, vhodné pro zájemce, kteří se připravují do konkurzu na místa ředitelů škol a školských zařízení.Cílem je získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle § 5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb.Studium je organizováno v souladu se standardy MŠMT. Obsahuje 4 základní moduly + manažerskou stáž.

I. MODUL - Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
II. MODUL - Pracovní právo
III. MODUL - Financování školy
IV. MODUL - Organizace školy a pedagogického procesu

LEKTOR:   Mgr. Miroslav Hanzelka - I. MODUL
                   PhDr. Mgr. Monika Puškinová PhD. - II. MODUL
                   PaedDr. Zdeněk Souček - III. MODUL
                   Mgr. Miroslav Hanzelka, PaedDr. Oldřich Gejda - IV. MODUL

TERMÍN KONÁNÍ:   středa 18. dubna 2018 
                                  čtvrtek 19. dubna 2018 
                                  čtvrtek 3. května 2018  
                                  čtvrtek 24. května 2018 
                                  středa 30. května 2018 
                                  středa 6. června 2018 
                                  čtvrtek 7. června 2018 
Další termíny prezenčního studia pro září - listopad 2018 budou dojednány v červnu 2018. Stáže proběhnou v listopadu 2018. Ukončení studia na počátku prosince 2018.

 16.4.2018  Výběrová řízení na místa inspektorů – Pardubický, Zlínský, Královehradecký inspektorát.
 16.4.2018   Aktualizace - č. 16/2018 Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k předškolnímu vzdělávání + pomůcka
 9.4.2018  Vláda zaujala nesouhlasné stanovisko k návrhu zákona skupiny poslanců, aby do přípravných tříd základních škol byly kromě dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, přijímány také další dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých to doporučilo školské poradenské zařízení.
 9.4.2018  Zpravodaj MŠMT, duben 2018.
 9.4.2018  MŠMT vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pozice ředitele v jím zřizovaných školách a školských zařízeních.
 9.4.2018   Aktualizace - č. 15/2018 Porada. Zpráva z kontroly provedené zřizovatelem, po které byl ředitel školy odvolán
 2.4.2018   Počet evidovaných dětských skupin překročil hranici 600.
 2.4.2018  Senioři, žáci a studenti budou mít od půlky června na vlaky a autobusy 75 procentní slevu. Stát přispěje seniorům nad 65 let, žákům a studentům od 6 do 26 let na cestování vlakem a autobusem 75 procent z ceny jízdného. O nových státem nařízených slevách rozhodla vláda s platností od 10. června, kdy se mění jízdní řády. Děti do šesti let budou nadále jezdit zdarma, zdravotně postiženým zůstává stávající sleva.
 2.4.2018  Maturitní zpravodaj č. 46 – Český jazyk a literatura.  
 2.4.2018  Maturitní zpravodaj č. 45 – Matematika.  
 2.4.2018   MŠMT - Informace o standardizovaných jazykových zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části, které ředitel školy může zvolit pro konání maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2019.
 2.4.2018  MŠMT - Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky, kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky a kritéria hodnocení výběrové zkoušky Matematika+. 
 2.4.2018   Aktualizace - č. 14/2018 Zápis MŠ
 26.3.2018   Cermat: Informace pro uchazeče ke konání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů ve školním roce 2017/2018
 26.3.2018  Stát pomáhá propuštěným vězňům více, než dětem vycházejícím z dětských domovů.  
 26.3.2018  Pedagogická komora: Česká republika dává na školství pouze 3,7 % HDP (v roce 2011 to bylo 4,3 % HDP). České školství je dlouhodobě hluboce podfinancované, což je hlavní příčina většiny jeho problémů. Podle výpočtu Pedagogické komory chybí v rozpočtu více než 60 miliard, aby se české školství dostalo na průměr zemí EU – průměr zde činí 5,1 % HDP, řada zemí přitom dává na školství více než 6 % HDP.
 26.3.2018  Maturitní zpravodaj č. 44 – cizí jazyk. 
 26.3.2018  MŠMT zveřejnilo stanovisko k průběhu elektronických zápisů do mateřských škol. Upozorňuje v něm, že některé požadavky zřizovatelů mohou být v rozporu se zákonem.
 26.3.2018   Aktualizace - č. 13/2018  Hospitace jako nástroj řízení pedagogického procesu; Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách; Zdravotnictví;Směrnice č. 22 – pracovně lékařské služby; Směrnice č. 72 - podávání léků v mateřské škole
 19.3.2018 Ústecko a Karlovarsko – školství zaspalo, žáci mají propastně horší výsledky. Kraje s nejhoršími výsledky přijímacího řízení na střední školy? Ústecký a Karlovarský. Nejvíce neúspěšných maturantů? Ústecko a Karlovarsko. Nejnižší čtenářská, přírodovědná i matematická gramotnost? Studenti v Ústeckém a Karlovarském regionu.
 19.3.2018   Průměrný plat pedagogů v roce 2017 činil 30 520 Kč, což je asi 103,5 % k průměrné mzdě v národním hospodářství. Učitelé ZŠ za rok 2017 dosáhli 32 850 Kč, to je 111,3% k průměrné mzdě. Učitelé SŠ za rok 2017 dosáhli 33 183 Kč tedy 112,5% k průměrné mzdě.
 19.3.2018 ČŠI - Tematická zpráva - Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání; Tematická zpráva - Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách
 19.3.2018   MŠMT připravilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách.
 19.3.2018  MŠMT navrhuje roční odklad reformy financování regionálního školství.
 19.3.2018   Aktualizace - č. 12/2018 - MŠMT - Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích; Organizace, Zápis MŠ, Zápis ZŠ, Inspekce
 12.3.2018   Z dotazů: Jak je to s přítomností dítěte u zápisu? Po celá léta jsme to brali já i rodiče dětí jako samozřejmé, vždyť u zápisu jsme hravou formou “prověřili” dítě, jemně upozornili rodiče např. na špatnou výslovnost, chybné držení tužky, ... a naznačili, co je třeba do zahájení šk.r. ještě doladit, děti měly pocit školáka, ....  Jedna akční maminka se ohradila, že k zápisu dítě nemusí – vzpomínám, že tohle loni v televizi rozhlašovala tuším p. Šabatová. Tak se Vás ptám: opravdu dítě k zápisu nemusí? Přítomnost dítěte u zápisu závisí na vůli rodiče? Jaké možnosti v tomto ohledu má ředitel školy?  

Byla jsem nucena dát učitelkám od 8. 3. 2018 přespočetné (nadúvazkové) hodiny. Musím napsat dohodu o změně pracovní smlouvy?

Ptala se mě  na to kamarádka, podle školského zákona v MŠ děti, které jsou starší 5 let, úplatu neplatí. Ale nikde tam není napsáno  nic o dětech s odkladem nástupu do základní školy. Některé MŠ od těchto dětí platby vyžadují a některé ne..

 

 12.3.2018  Potvrdit ředitele všech čtyř chodovských základních škol ve funkci i pro dalších šest let byl záměr chodovské radnice. Velké pozdvižení proto způsobil nenápadný dopis z ČŠI. Ta totiž podala návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele. ČŠI přitom nemusí svůj návrh nijak zdůvodňovat.
 12.3.2018  Aktualizace - č. 11/2018  Směrnice – 02 – školní řád; 03 – prevence rizikového chování; 05 – vnitřní platový předpis; 05a – vnitřní platový předpis; 07 – oběh účetních dokladů; 15 – škola v přírodě; 16 – lyžařský kurz; 18 – vnitřní řád školní družiny; 22 – pracovnělékařské služby. Doplněno o problematiku GDPR.
 5.3.2018  Na webovém portálu nové závěrečné zkoušky jsou od března 2018 k dispozici jednotná zadání pro červnový termín závěrečných zkoušek školního roku 2017/2018. Školy zde najdou zadání pro všechny části závěrečných zkoušek - pro zkoušku písemnou, praktickou i ústní.
 5.3.2018  Peníze na inkluzi se ukrajují z učitelských platů, tvrdí spolek. MŠMT nesouhlasí.
 5.3.2018 ČŠI zveřejňuje zprávu o možnostech sledování inkluzivních přístupů na úrovni školy.
 5.3.2018  Aktualizace - č. 10/2018  Pracovní náplně - do všech náplní doplněn text o ochraně údajů, vzhledem ke směrnici GDPR; Konkurz - legislativní rámec konkurzů, přepracovaná metodika KÚ. Postup, pokud stávající ředitel své místo neobhájí. Text, kterým zřizovatel potvrdí, v případě, že konkurz nevyhlásí, že ředitel je ve funkci a pracovním poměru ředitele školy na dobu neurčitou.
 26.2.2018  Údaj z krajské metodiky rozpisu přímých výdajů škol a školských zařízení na rok 2018, Moravskoslezský kraj: „Rozpočtovaná výše nenárokových složek platu byla ve všech typech a druzích škol a školských zařízeních snížena o cca 19 %, a to v důsledku potřeby zabezpečení financování společného vzdělávání.“
 26.2.2018 K návrhu skupiny poslanců na novelu školského zákona, který by měl zrušit povinné předškolní vzdělávání, zaujala vláda negativní stanovisko.
 26.2.2018  Návrh skupiny poslanců z 20.2.2018 na změnu školského zákona – reformu financování školství odložit o deset let.  Z důvodové zprávy: „Pro ředitelé úspěšných a naplněných škol je novela roku 2017 neuvěřitelně demotivující a ničící zcela přirozenou součást jejich konání. Naopak radost pociťují zejména ředitelé málo naplněných nebo neúspěšných škol.“
 26.2.2018 Kriminalisté vypátrali bývalého žáka základní školy, který se naboural do systému elektronické žákovské knížky. „Takový kybernetický útok by se mladíkovi nepodařilo uskutečnit, pokud by zaměstnanci základní školy jednali v souladu se zásadami bezpečného užívání počítačového systému.“
 26.2.2018  Dva tisíce dětí ročně v Česku nedokončí základní školu. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že „narůstá podíl osob, které nedosáhly ani základního vzdělání. Jedná se o výrazně regionální problém na severozápadě republiky, v Karlovarském a Ústeckém kraji“.
 26.2.2018 Avízo výzvy MŠMT z 21.2.2018 č. 02_18_063 (výzva pro méně rozvinuté regiony (což je 13 krajů mimo hl. město Praha)): Šablony II pro mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání.

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Vyhlášení závazné verze výzvy, včetně kompletní dokumentace je plánováno na 28. února 2018.

 26.2.2018  Aktualizace - č. 09/2018   Směrnice č. 71 - GDPR
 
 19.2.2018 Pozdější zápis ani povinný rok školky počet odkladů nesnížily. Dětí s odkladem školní docházky skokově přibylo. Do první třídy nenastoupilo o 7 tisíc dětí víc, než to bylo o rok dřív.
 19.2.2018  Do konkurzu může jít až třetina ředitelů základních a středních škol bez ohledu na to, jestli jde o ředitele vynikající, nebo podprůměrné. „Pokud se ve vedení obce či kraje vyskytne někdo, kdo chce na ředitelské místo dosadit svého nominanta, ať už z osobních, nebo politických důvodů, stačí, když obsadí místa v konkurzní komisi tak, aby mu to hrálo do karet.“
 19.2.2018 MŠMT vyhlašuje dodatek k pokusnému ověřování oborů, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem a střední vzdělání a maturitní zkouškou ke dni 1.9.2018.
 19.2.2018  MŠMT vypsalo program Organizace sportu 2018, který se skládá ze samostatných výzev pro různé typy žadatelů. Systém bude aktivován nejpozději do 28. února. Termín pro podání žádostí je stanoven na 16. března 2018.
 19.2.2018 MŠMT vydává Věstník č. 01-02/2018 - Soustava republikových normativů 2018 - Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství 2018 pro účely poskytování dotací soukromému školství - Výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.
 19.2.2018  Aktualizace - č. 08/2018  Směrnice a řády ve školství - ucelený materiál, který vycházel v letech 2016 a 2017 na pokračování v příloze zpravodaje Kartotéky. RNDr. Pavel Faltýsek: Hospitace jako nástroj řízení pedagogického procesu - 16

 

  logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo

 
Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank