PaedDr. Jan Mikáč 

poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333,  janmikac (zavináč) janmikac.cz 

  Kartotéka   Bezplatné ukázky      Objednávka
   Kontroly dokumentace škol      Aktualizace  - obsah        Zákony, vyhlášky  
Citáty Kontakt, povinné informace, GDPR Fotogalerie
 
Aktualizace nebudou v době prázdnin zasílány v pravidelných pondělních termínech, ale operativně podle momentální situace, jak budou informace ze strany MŠMT, ČŠI a dalších uvolňovány.
 20.8.2018 Odpověď ČŠI na dotaz ředitelky školy k možnosti zakázat nošení mobilů do školy: „Mobilní telefony patří v dnešní době k věcem, které s sebou člověk nosí zpravidla všude, a jsou běžnou součástí každodenního života. Školní řád nemůže zakázat žákům nošení mobilních telefonů do školy nebo na školní akce, ale může upravovat vymezení rozsahu používání mobilních telefonů žáky ve škole. Zákaz užívání mobilních telefonů je odůvodnitelný v rámci vyučovacích hodin (riziko rušení, opisování při testech apod.), nikoli přestávek.“
 20.8.2018  Do důchodu odchází dvakrát více učitelů, než kolik jich vystuduje učitelství
 20.8.2018 MŠMT připravilo pro ředitele a další zástupce škol druhé kolo školení k reformě financování regionálního školství. Zde naleznete ke stažení prezentace, které na školení ministerští úředníci představují.
 20.8.2018  MŠMT připravilo pro ředitele a další zástupce škol metodická doporučení k reformě financování regionálního školství – metodiky pro stanovení PHmax pro předškolní, základní a střední vzdělávání a pro školní družiny.
 20.8.2018 MŠMT vydává časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2018 a seznam spádových škol. Jednotné zkušební schéma.
 20.8.2018  Aktualizace - č. 30/2018  Porada; Školský zákon; Zákoník práce; MŠMT - vyhlášení soutěží a přehlídek 2018/2019; Plán práce na školní rok; Plán kontrolní a hospitační činnosti
13. 8. 2018 Aktualizace - č. 29/2018  se čtyřmi důležitými vyhláškami a jednou směrnicí.
 6.8.2018 MŠMT vydává Věstník č. 7/2018, Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2017/2018
 6.8.2018  Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách metodickou příručku k vytváření kodexů chování v souladu s GDPR. Cílem materiálu je vysvětlit jejich podstatu, přiblížit a pomoci veřejnosti k lepší orientaci v této oblasti, naznačit základní pravidla a doporučit praktické postupy.
 6.8.2018  Aktualizace - č. 28/2018 Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Ve znění novely vyhláškou č. 151/2018 Sb., s účinností od 1.9.2018.
 
Nové dotační výzvy ministerstva životního prostředí míří na environmentální výchovu školáků i vzdělávání pedagogů: 15 milionů na ekologické výchovné programy pro MŠ, ZŠ, SŠ. Příjem žádostí: 25.7.2018 - 1.10.2018; 40 milionů na informační kampaně a vzdělávání pedagogů. Příjem žádostí: 3.9.2018 - 15.1.2019.

Poslání a aktuální problémy předškolního vzdělávání – postoje a názory ředitelek MŠ. Téměř všechny přípravu na školní docházku nepovažují za primární cíl předškolního vzdělávání, dvě třetiny ředitelek nepovažují za prioritu vyrovnávání rozdílů mezi dětmi s různým socioekonomickým zázemím. Největší problémy -administrativní zátěž, nízká kapacita MŠ, financování a problémy s rodiči a dětmi.

Ministerstvo vnitra radí firmám a institucím, jak chránit životy lidí při případných útocích. V dokumentu Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle, který úřad vydal minulý týden, je i příklad, který popisuje, jak by se měla chovat základní škola.
MŠMT - vyhlášení rozvojového programu „Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období září – prosinec 2018“.

Asistenta pedagoga lze využít, pokud je ve třídě, oddělení nebo studijní skupině počet žáků s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně vyšší než pět. O dotaci na asistenta pedagoga lze žádat pouze v případě, kdy je třída, oddělení nebo studijní skupina naplněna do nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů. Škola zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem podává žádost kraji, V průběhu období září – prosinec 2018 mohou být žádosti zasílány průběžně, nejpozději však do 31. 10. 2018.

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání se k 10.8.2018 mění, změny a doplňky se týkají oborů zdravotnický asistent, praktická sestra, masér ve zdravotnictví, diplomovaná zdravotnický záchranář, diplomovaná dětská sestra, diplomovaný ortoptik – protetik.
 30.7.2018  Aktualizace - č. 27/2018 Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání, novela k 1.9.2018; Metodický pokyn pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory
 4.6.2018  MŠMT vyhlašuje pro rok 2018 rozvojový program na podporu organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018.
 4.6.2018  MŠMT vyhlašuje Výzvu na podporu realizace aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019.  Termín pro předkládání žádostí je 30.9.2018.
 4.6.2018  Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se k 1.9.2018 mění (neposílám, vyhlášku s touto úpravou již máte v adresáři ZÁKONY). Jde o jedinou změnu, ta se týká § 13 odst. 3: „Zpráva a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření se vydávají do 30 dnů ode dne ukončení posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, nejpozději však do 3 měsíců.“ (Na rozdíl od současně platných 4 měsíců).“

Na různých školeních byly údajně avizovány další změny vyhlášky, žádná novela vyhlášky zatím letos ale nevyšla.

 4.6.2018  Aktualizace - č. 26/2018 Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, novela k 1.9.2018
7.7.2018 Aktualizace - č. 25/2018 ČŠI - kritéria hodnocení a Plán hlavních úkolů ve školním roce 2018/2019
 28.6.2018  Věstník MŠMT č. 5 - 6/2018

- Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2018/2019
- Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací
- Zařazení učebnic, schválených MŠMT do seznamu učebnic a učebních textů
- Ztráta razítek

- Informace MŠMT k odejmutí schvalovacích doložek školním atlasům světa

 28.6.2018   Jak změnit tělocvik? Vykašlat se na výkonnostní pojetí.
 28.6.2018  Zakažme dětem při fotbalu hlavičkovat. Nechat dítěti padat opakovaně míč na hlavu je hloupost. S každou ranou mohou vznikat nevratná poškození tkání. Na snímcích z magnetické rezonance mozku fotbalistů je vidět jasná degenerace předních laloků mozku.
 28.6.2018   ČŠI - vyhlášení výběrového řízení - odborný rada - školní inspektor/ka - Pražský inspektorát, Středočeský, Olomoucký
 21.6.2018  Ženu šikanoval zaměstnavatel kvůli věku. Musel se jí omluvit a zaplatit odškodné.

Se stěžovatelkou bylo zacházeno odlišně od ostatních zaměstnanců. Projevovalo se to například pozdním předáním mzdového výměru, pozdním zpracováním podkladů pro hodnocení stěžovatelky, snižováním důstojnosti stěžovatelky, vytvářením ponižujícího prostředí a především prodloužením pracovní smlouvy pouze na jeden rok, i když jiným pracovníkům byla prodlužována na delší období.

Stěžovatelka byla jako jediná zaměstnankyně poslána na mimořádnou lékařskou prohlídku k závodní lékařce pro psychický stav stěžovatelky. Inspekce práce to označila za projev šikanózního výkonu práva.

Obvyklá délka prodloužení pracovní smlouvy byla tři roky až pět let. V případě stěžovatelky to by však pouze jeden rok. Inspekce práce vyhodnotila tento postup jako účelový.

 Zaměstnavatel dlouhodobě toleroval, když vyučující, kteří měli odpolední výuku, docházeli do zaměstnání později. Přesto po některých zaměstnancích bylo vyžadováno, aby striktně dodržovali pracovní dobu, byť jim takto vzniknuvší práce přesčas nebyla proplácena. Takové jednání považovala inspekce práce za šikanózní.

Soud potvrdil zjištění diskriminace a škole se stěžovatelce omluvit a uhradit náhradu nemajetkové újmy.

 21.6.2018  Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů byl novelizován. Nic se ale nezměnilo na skutečnosti, že oznámení o činnostech, majetku a závazcích nepodávají ředitelé škol a školských zařízení, ani jejich zástupci (viz § 2, odst. 2, písm. d)).
 21.6.2018  Vláda bude projednávat návrh skupiny 38 poslanců, aby mezi významné dny ČR byl zařazen 17. leden – Den mateřských škol. Domnívají se, že se tím zvýší prestiž povolání učitelek MŠ.
 21.6.2018  ČŠI. Výběrové řízení na místo školní inspektor/ka s místem výkonu služby: Středočeský inspektorát České školní inspekce, sídlo v Praze, pracoviště Praha nebo Nymburk.
 21.6.2018  Tematická zpráva ČŠI  - Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách

Méně než polovina učitelů uvedla mezi prioritami využití digitálních technologií ve svém předmětu pro změnu pojetí výuky a vzdělávání. Využívání digitálních technologií pro hodnocení a získání zpětné vazby potvrdilo mezi prioritami pro svou výuku 17 % učitelů a pro svou školu 31 % ICT koordinátorů. Necelá polovina ICT koordinátorů (46 %) kolegům radí jen tehdy, když o to sami požádají.

Učitelé v základních školách využívají ve vysoké míře digitální technologie pro prezentaci učiva a mnohem méně jako nástroj, se kterým žáci pracují. Rizikem je nízká znalost specifik pohybu v online prostředí ze strany učitelů.

 21.6.2018  Ke stažení - Příloha k nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky... (7,5 Mb).
 21.6.2018  Aktualizace - č. 24/2018 Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
 
 11.6.2018  Nové webové stránky pro občany ČR žijící dlouhodobě v zahraničí. Najdou zde všechny informace ke vzdělávání, kvůli kterým se doposud obraceli na vás, ředitele škol – povinnost školní docházky a její dokládání, zkoušky, přijímání na střední školy, atd.
 11.6.2018  ČŠI – dopady povinného předškolního vzdělávání na organizační a personální zajištění a výchovně - vzdělávací činnost mateřských škol za období 1. pololetí školního roku 2017/2018

Hlavní zjištění - do povinného předškolního vzdělávání se nepodařilo zapojit zejména ty děti, kvůli kterým byla povinnost vzdělávání zavedena, jeho zavedení znamenalo nárůst administrativy pro ředitele škol. ČŠI tedy zjistila to, co bylo ředitelkám a ředitelům mateřských škol známo daleko dřív – že se nepodaří do mateřských škol dostat právě ty děti, kvůli kterým bylo povinné předškolní vzdělávání zavedeno…

 11.6.2018  vyjde Aktualizace - č. 23/2018 ČŠI – dopady povinného předškolního vzdělávání na organizační a personální zajištění a výchovně - vzdělávací činnost mateřských škol za období 1. pololetí školního roku 2017/2018. Porada. Školský zákon ve znění k 1.9.2018
 4.6.2018  O lidech se základním vzděláním a jak si vedou na českém trhu práce. Jsou často dlouhodobě nezaměstnaní, 61 % z nich je bez práce déle než 1 rok, 43 % z nich déle než dva roky. Mají dvojnásobnou pravděpodobnost, že budou dlouhodobě nezaměstnaní, než je tomu u zbytku populace.
 4.6.2018  V současnosti je ve vnějším připomínkovém řízení návrh novely zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Záměr MŠMT rozšířit kvalifikační předpoklady pro vstup do učitelské profese pouze ve prospěch učitelů odborného výcviku (mistrů) na učilištích a středních odborných školách je nedostatečný. Okolnosti vyžadují rozšíření možností vstupu do učitelské kvalifikace pro všechny stupně škol a jejich zaměření.

S ohledem na situaci v celém českém školství je toto řešení nedostatečné:

- Průměrný věk českých učitelů každoročně narůstá, zanedlouho dosáhne 50 let.

- V některých aprobacích (matematika, fyzika, chemie) citelně chybí učitelé již dnes, situace bude gradovat.

- Mnoho absolventů učitelských studijních programů odchází kvůli nevyhovujícím profesním podmínkám jinam, ať už přímo po absolutoriu, nebo v prvních letech výkonu učitelské profese.

- Současný stav studia učitelství na českých VŠ odrazuje řadu potenciálních učitelů od získání kvalifikace.

- Současná situace nutí mnoho ředitelů dlouhodobě zaměstnávat nekvalifikované učitele na výjimku, čímž se ne vlastní vinou dostávají na hranu zákona.

 4.6.2018  Metodický pokyn GDPR pro organizace ČMOS.
 4.6.2018  Volby 2018.  V pátek 5. října a sobotu 6. října 2018 proběhnou volby:

- Volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebních obvodech č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80.

- Volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech, do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.

 4.6.2018  Kvůli triku se smlouvami dostávala část učitelů znojemského gymnázia menší výplaty.
 4.6.2018  Aktualizace - č. 22/2018, jen zpravodaj.
 28.5.2018  Aktualizace - č. 21/2018
 21.5.2018 Aktualizace - č. 20/2018  MŠMT - Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací. Aktualizovaný metodický pokyn, který byl vydán opakovaně v letech 2010 a 2013.
 14.5.2018 Aktualizace - č. 19/2018 Absence, MŠMT GDPR – otázky a odpovědi, Informace a doporučení MŠMT k individuálnímu vzdělávání 2018
 7.5.2018  Otevřený dopis náměstku ústředního školního inspektora ČR. V souvislosti s problematikou zadávání domácích úkolů.  
 7.5.2018  Aktualizace - č. 18/2018 MŠMT - soubor pedagogicko-organizačních informací 2018/2019
 30.4.2018  NÚV vydává publikaci: Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2017
 30.4.2018  Kamerový systém bylo v některých případech nutné registrovat u Úřadu na ochranu osobních údajů. Tato registrace podle zákona č. 101/2000 Sb., ale byla ukončena, dnem 25. května 2018 nabývá účinnosti obecné nařízení (GDPR), které již podobnou registrační povinnost neukládá.  Správce kamerového systému má i nadále povinnost vést záznamy o činnostech zpracování, na rozdíl od dosavadní registrace však tyto záznamy již správce pouze uchovává, tj. nezasílá Úřadu.
 30.4.2018  Ondřej Andrys (ČŠI): Několik poznámek k zadávání a hodnocení domácích úkolů

Doporučuji ale přečíst si i diskusi k tomuto článku, např.: „V listině základních práv a svobod v článku 4 bodu 1 máme, že "Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.". Pokud pan Andrys sám správně připouští, že se DÚ žádný právní předpis nezabývá, tak tím současně i připouští - ať už vědomě či nevědomě, že DÚ nemohou být ukládány JAKO POVINNOST.“

 30.4.2018  Věstník MŠMT č. 3 – 4/2018  - Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování – střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou - Organizace školního roku 2019/2020 - Schválené tituly učebnic a učebních textů
 30.4.2018  Školský ombudsman řešil od začátku roku zejména šikanu a inkluzi.
 30.4.2018   Aktualizace - č. 17/2018 Směrnice - úplata v MŠ
 16.4.2018   Aktualizace - č. 16/2018 Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k předškolnímu vzdělávání + pomůcka

 

  logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo

 
Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank