PaedDr. Jan Mikáč 

poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333,  janmikac (zavináč) janmikac.cz 

 Kartotéka    
 
   Kontroly dokumentace škol      Aktualizace  - obsah      Objednávka  

 

Zákony, vyhlášky Kontakt, povinné informace, GDPR Fotogalerie
 
Tento web si neklade za cíl být dokonalým a úplným informačním zdrojem pro všechny školy a školská zařízení. Slouží především pravidelným odběratelům "Kartotéky" ke kontrole, zda jim byly zaslány všechny pravidelné týdenní e-maily a ke kontrole jejich obsahu.
 
 

 Plán aktualizací do konce roku 2019

 16.12. 2019  VYJDE Aktualizace č. 49/2019 V oblasti platů čekají školství zlaté časy. Přesto některé školy avizují, že s prostředky přidělenými novým způsobem financování nevyjdou. Podíváme se proto na situaci, kdy dojde ke snížení objemu prostředků na platy, jaké má ředitel možnosti a jejich právní aspekty. A pro rok 2019 to bude zřejmě poslední zásilka, pokud se na poslední chvíli nevynoří nějaká závažná informace.
   9.12. 2019  VYJDE Aktualizace č. 48/2019  K 1.1.2020 se zvýší minimální mzda i zaručená mzda. Porovnání s novými platovými tabulkami, odměnami u DPP a DPČ, jak se plat doplácí do úrovně zaručené mzdy.

 Předplatné Kartotéky za výhodnějších podmínek. Při objednávce za cenu ročního předplatného nyní získáte předplatné na 13 měsíců, do 31.12.2020.

 Klikněte nahoře na OBJEDNÁVKA. 

 
 

 Rozeslané aktualizace 2019

2.12.2019
 Aktualizace č. 47/2019 

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace na činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, pro kalendářní rok 2020.

Newsletter RVP.CZ č. 12/2019.  Jiná témata než PAS, ADHD, gender už asi neexistují.

Analýza segregace v základních školách z pohledu sociálního vyloučení – 2019.

Z dotazů:

Od září jsem odsuplovala již 15 hodin nad úvazek. Pan ředitel mi odmítá hodiny proplatit, protože první den nepřítomnosti pedagoga hodiny odsuplované neproplácí. Nemám ani nárok si vzít náhradní volno.

Ke stávce, kdy část zaměstnanců stávkovala a část ne. Podle výkladu odborů budou mít stávkující zaplaceny přespočetné hodiny odučené během týdne, kdy proběhla stávka. A nestávkující nebudou mít zaplaceny přespočetné hodiny, protože sice byli ve středu v práci, ale škola byla uzavřena a nemohli učit.

Stanovuje nějaký platný právní předpis délku platnosti osvědčení lyžařského instruktora?

Ve směrnici cestovních náhrad je uvedeno, že kapesné do zahraničí může být maximálně 40 % ze stravného. Může škola tyto procenta měnit? Zvyšovat či zmenšovat?

Naše škola rozvázala pracovní poměr s paní učitelkou ve zkušební době. Neukončili jsme ale uzavřenou DPP (v rámci projektu Šablony II), ve které máme odstavec:„Výpovědní lhůta pro tuto smlouvu činí 2 měsíce pro obě strany, kdy výpověď běží ode dne, kdy byla osobně převzata ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele.“ Dočetla jsem se, že od 1. 10. 2015 může být zrušena DPP jednostranně a běží lhůta 15 dnů od převzetí zaměstnancem. Paní učitelka již není zaměstnancem školy. Běží lhůta 15 dnů nebo 2 měsíční? Nebo žádná? (již není náš zaměstnanec) Je nutné, aby v DPP a v DPČ byly stanoveny podmínky, kdy je možné (lhůta) dohodu vypovědět?

Bude se příští rok nějak měnit tiskopis Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole v roce 2019, nebo je možné použít formulář z ledna 2019?

 

 
25.11.2019
 Aktualizace č. 46/2019 

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Snižuje se počet platových tabulek. Pro nepedagogy je tabulka v příloze č. 1, pro pedagogy v příloze č. 4. Přesto, že se platové tarify zvýšily, v nejnižších platových třídách a stupních opět nebudou dosahovat úrovně zaručené mzdy. Tady si ale musíme počkat na novelu nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy.

Mezinárodní srovnání ředitelů škol: české administrativní inferno. V Česku se na úrovni vedení základních škol střetává několik extrémů: školy mají velmi vysokou autonomii, administrativní zátěž ředitelů škol je velmi vysoká, noví ředitelé nejsou na novou profesi v průměru dostatečně připraveni, platové ohodnocení práce ředitele je nízké a nedostatečně atraktivní a velmi vysoký počet malých škol vyžaduje vysoké počty ředitelů.

Odbory. Doplněno o nový Metodický pokyn k uvolňování odborových funkcionářů pro výkon odborové činnosti, který zpracoval ČMOS PŠ. V případě výkonu odborové činnosti se rozlišují tři překážky v práci; výklad ČMOS k účasti na stávce a proplácení přespočetných hodin.

Zpravodaj: K 1.1.2020 budete vystavovat nové platové výměry. Připomeňme si některá pravidla i časté chyby.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 – 2023.

Úřad pro ochranu osobních údajů: Často kladené otázky ze školství.

 
 
 18.11. 2019
 Aktualizace č. 45/2019  MŠMT - postup v případě ztráty dokladu o vzdělání (vysvědčení, výuční list, diplom o absolutoriu); MŠMT - informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020.

Maturitní zpravodaj č. 52, s informacemi k maturitní zkoušce 2019/2020 a k přihlašování žáků.

MŠMT vyhlašuje na kalendářní rok 2020 výzvu k podpoře školního stravování žáků základních škol, pro spolky, nadace, ústavy, OPS, účelová zařízení církví a náb. společností, žádat lze do 20.12. 2019.

Výzva k dotacím pro střední školy „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR na rok 2020“. Žádosti do 15.12.2019.

Proplácení přespočetných hodin v době stávky.

„Zaměstnavatel může zaměstnancům uložit, aby v dalších dnech týdne následujících po stávce vykonali hodiny přímé pedagogické činnosti nad pravidelný rozvrh výuky. V takovém případě však půjde o nadúvazkové hodiny, neboť překážka v práci – účast na stávce je dobou, která se považuje za výkon práce (§ 348 odst. 1 písm. a) zákoníku práce). Rozsah výuky neodučený zaměstnancem z důvodu jeho účasti na stávce se tedy pro posouzení výkonu nadúvazkových hodin bude považovat za splněný (§ 23 odst. 4 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o pedagogických pracovnících). Zaměstnanci proto z důvodu výkonu hodin přímé pedagogické činnosti nad jejich pravidelný rozvrh vznikne nárok na příplatek v souladu s § 132 zákoníku práce.“

 

 
 11.11. 2019
 Aktualizace č. 44/2019 Jen zpravodaj.

Výzva MŠMT pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávání národnostních menšin.

Rozvojový program MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách, který je určen na podporu dětí a žáků - cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání.

Věstník MŠMT č. 7/2019. Seznamy učebnic.

NÚV: Jednotná zadání pro závěrečné zkoušky  v prosinci 2019 jsou zveřejněna. Školy mohou připravovat závěrečné zkoušky pro prosincový termín školního roku 2018/2019. Jednotná zadání jsou přístupná po přihlášení do informačního systému nové závěrečné zkoušky. Každá škola si může stáhnout zadání všech učebních oborů.

Děčínské školy budou mít krizová tlačítka.

Místo systémové podpory čeká asistenty pedagoga větší nejistota.

 
 4.11. 2019
 Aktualizace č. 43/2019 

FKSP - příprava zásad čerpání fondu, rozpočet; Porada - náměty na jednání pedagogické rady za první čtvrtletí. STÁVKA - postup ředitele, pokud mu odborová organizace oznámí vyhlášení stávky. Organizace chodu školy, plat, odpovědnost, co s žáky. Metodický pokyn MŠMT k novele vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Vedení Pedagogické komory podporuje stávku zaměstnanců škol, kterou vyhlásily školské odbory na středu 6. listopadu 2019, a zároveň trvá na splnění původního slibu, že platy ve školství vzrostou příští rok o 15 procent. Přičemž 10 % půjde do tarifů a zbylých 5 % do nadtarifní části platů, kterou tvoří příplatky a odměny. Předkládáme návrh platové tabulky pro pedagogické pracovníky, která zahrnuje zvýšení tarifní části platů minimálně o 10 %, nikoliv o pouhých 8 %, jak navrhuje ministr školství Robert Plaga. Požadujeme, aby vláda urychleně splnila usnesení Poslanecké sněmovny, že budou platy učitelů činit 130 % průměrné mzdy v ČR.

Čeští učitelé jsou soustavně přetěžování. V mateřských školách je až 28 dětí na jednu učitelku, jejíž nástupní plat činí 21 840 Kč hrubého. Na učitele prvního stupně připadá v Česku průměrně 19 žáků, zatímco v sousedním Polsku je to 11 žáků. V jedné třídě základní nebo stření školy může být až 34 žáků. Pracovní doba českého učitele činí více než 9 hodin denně, aniž by měl 20 hodin odpracovaných měsíčně navíc zaplaceno. Neexistuje program pro prevenci syndromu vyhoření u pedagogů. Stále narůstá administrativa. Obrovský nápor na učitele přinesla špatně nastavená inkluze. I z těchto důvodů ředitelé škol marně shánějí učitele, obzvláště některých vyučovacích předmětů.

Učitelé kromě výuky musejí zajišťovat řadu dalších činností, které nemají adekvátně zaplaceny. Například příplatek za třídnictví začíná na 500 korunách měsíčně, což je 25 Kč za hodinu, tedy hluboko pod minimální mzdou. Obdobně příplatek pro koordinátory ICT, metodiky prevence nebo koordinátory tvorby školního vzdělávacího programu činí pouhých 1 000 korun měsíčně a od roku 2003 se nezvyšoval. Vládní strany již více než rok blokují projednání zvýšení těchto příplatků v Poslanecké sněmovně.

Řadu let rovněž stagnují finance na pomůcky a učebnice. Zatímco v roce 2007 činily ostatní neinvestiční výdaje na jednoho žáka základní školy 1 028 korun, letos to bylo 1 136 korun ročně. Školy z těchto peněz musí platit i náhrady platu v prvních čtrnácti dnech pracovní neschopnosti zaměstnanců nebo kurzy pro pedagogy.

Aktuální informace ke stávce:
https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/11/aktualni-tema-stavka-pedagogu.html
 ČMOS -  vedení odborového svazu rozhodlo o termínu   vyhlášení stávky na středu 6. 11. 2019. Právní výklad stávky.
 Zpravodaj - odpovědi na dotazy:

K samostudiu – s kolegyní mám problémy, nejraději bych jí sdělila, že bude samostudovat v jiné době, jako je tomu například v případě nepřímé PČ, kterou si pracovník sám rozvrhuje.

Aktuálně řešíme "problém" s nekvalifikovanou kolegyní, která studuje dálkově. Do školy jezdí jednou za dva týdny v pátek a předchozí paní ředitelka po ní vyžadovala, aby si hodiny zameškané studiem nahrazovala. Paní kolegyně má aktuálně s nahrazováním hodin problém, prostě se jí nechce hodiny nahrazovat. Zatím jsme se dohodli na nějakých úpravách rozvrhu, aby v pátek učila méně hodin. Jak je možné danou situaci řešit a zda jsme povinni ji na páteční studium uvolňovat.

 

 28.10. 2019
 Aktualizace č. 42/2019 Odbory - pokud máte kolektivní smlouvu s odbory uzavřenu na kalendářní rok, pak dva měsíce před uplynutím její platnosti začíná oficiální období pro vyjednávání o její nové podobě. Posílám rozbor problematického textu, který ředitelům škol vnucují odbory s mým upozorněním na problémy, kterým budete čelit, pokud takovouto smlouvu podepíšete.
 MŠMT - Reforma financování. Informační materiál k této problematice včetně nejčastějších mýtů, které   kolem reformy vznikly.

 Dopis ČMOS poslancům.

 ČMOS - První jednání svazu s premiérem A. Babišem

Newsletter RVP.CZ č. 11/2019.

Zpravodaj - odpovědi na dotazy:

Je někde v zákoně ukotveno, že musí pracovnice školní jídelny (tedy kuchařka, pomocná kuchařka) odebírat každý den oběd? Anebo je to mylný názor a už dávno neplatí?

Bývalá p. ředitelka přijala do pracovního poměru k paní kuchařce její dceru, která vykonávala funkci vedoucí školní jídelny. Dcera je v současné době na mateřské dovolené a měla by se v lednu 2020 vrátit. Domnívám se, že jde o střet zájmů, rodinné příslušnice by neměly spolu pracovat na jednom pracovišti.

V metodickém pokynu MŠMT č. 10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví jsme se dočetli, že zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám. Jde nám zejména o 1 - 2 denní nepřítomnosti žáka, např. nevolnost - znamená výše uvedená informace, že žák si může omluvenku do omluvného listu napsat sám a podepsat si ji také sám? My máme ve školním řádu uvedeno, že v omluvném listu musí být podpis zákonného zástupce i u zletilých žáků.

Ve škole máme obor 79-42-K/81 osmileté gymnázium. Na obědy chodíme mimo školu do cizí školní jídelny. Ve školním řádu máme uvedeno, že v době oběda je vyučování přerušeno a žáci absolvují cestu do jídelny na vlastní riziko. Inspekce nás upozornila, že po návratu z jídelny sice žáci mají přerušené vyučování, ale vrátí se do budovy školy a my nemáme ošetřenou odpovědnost za bezpečnost žáků. Musíme stanovit dohled nad žáky v době obědové pauzy?

 21.10. 2019
 Aktualizace č. 41/2019 Jak to bude v příštím roce s nadtarifními složkami platu, je stále ve hvězdách. Uvádím proto pár poznámek k osobním příplatkům - zda je poskytovat, nebo ne. Jak na jejich rušení, změny, snižování, aby si zaměstnanci nestěžovali. Konec kalendářního roku je vždy provázen nejistotou ohledně rozpočtu na platy pro další rok, a tak se na řadě škol a školských zařízení uchylují ředitelé k preventivnímu snižování osobních příplatků. V roce 2020 bude zřejmě situace jiná, dojde sice ke zvýšení platů, ale není stále zřejmé, zda a jak se to promítne do výše nadtarifních složek platu. Změnu příplatku nesou zaměstnanci velmi nelibě. Vy jim sice oznámíte, že je to příplatek za kvalitu práce, ale oni na to velmi rychle zapomenou a považují to za jakýsi sociální příspěvek, na který se jim nemá sahat. Zkusme se proto podívat, jak se při změně přípatku vyhnout nepříjemnostem, nebo je aspoň snížit na únosnou míru.
 Výroční zpráva školského ombudsmana (školní rok 2018/2019).

 Reforma financování: Informace MŠMT, nejčastější mýty.

 Českomoravský odborový svazu pracovníků ve školství - aktuální informace vedení svazu.

 Dopis školských odborů ředitelům škol a školským zařízením
 
Z dopisu předsedy ČMOS PŠ Františka Dobšíka vybíráme: "Na dnešním jednání Předsednictva ČMOS PŠ bylo vedení svazu zmocněno k vyhlášení stávky v případě, že naše stanovisko k novele nařízení vlády č.341/2017 Sb., resp. k tarifní tabulce pedagogických pracovníků, nebude zohledněno. Požadujeme stanovit stupnici platových tarifů tak, že se zvýší o 10 %. Naše stanovisko vychází z podkladů MŠMT ČR, z vyjádření a nesystémových kroků ministra Plagy, ze kterých vyplývá, že financování reformy regionálního školství není dostatečně zajištěno. Prostředky určené pro nadtarifní složky platu mají být využity k jiným účelům."
 Autentická reakce ředitelky mateřské školy na jednání s premiérem, kterou bezprostředně po jednání publikovala na sociální síti Facebook ve skupině Ředitelky a ředitelé mateřinek.
 
 10.10. 2019
 Aktualizace č. 40/2019  Vlajková výzdoba. MŠMT - pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnosti.

Vychází v mimořádném termínu, s informacemi k vlajkové výzdobě v době státního smutku. A ve zpravodaji - nejdůležitější zásady pro čerpání volna na samostudium.

 Aktuální vzdělávací nabídka SŠ a VOŠ pro rok 2020/2021.
 Platy u všech učitelů prostě o slíbených 10% neporostou, zcela jistě ne na všech školách.
 Ministr školství píše asociacím ředitelů a ČMOS pracovníků ve školství o nedostatku peněz pro nepedagogické pracovníky.
 MŠMT vydává aktualizovanou verzi dokumentu Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnosti. Druhá verze materiálu, poprvé vyšel v roce 2018. Řeší dosud různě vykládané sporné situace.
 Školní družina. Ve zpravodaji - nejdůležitější zásady pro čerpání dovolené. Kdo určuje čerpání, kdy se dovolená čerpá, co s nevyčerpanou dovolenou, zaokrouhlování, proplácení.
 
 7.10. 2019
Aktualizace č. 39/2019 Školní družina. Ve zpravodaji - nejdůležitější zásady pro čerpání dovolené. Kdo určuje čerpání, kdy se dovolená čerpá, co s nevyčerpanou dovolenou, zaokrouhlování, proplácení.
 Celé Česko se může pustit do sázení stromů. MŽP spouští unikátní program.
 Rozvojový program MŠMT na rok 2020 „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou“.
 MŠMT vydalo informace žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2019.
 Věstník MŠMT č. 6/2019. Seznam dalších schválených učebnic. Doplnění normativů neinvestičních výdajů 2019 soukromých škol. Informace o zrušení předpisu: „MŠMT ruší informaci o smluvním řešení docházky žáků školní družiny do mateřské školy v okrajových úsecích dne (č.j. 17878/2011-22 ze dne 14.6.2011), která byla ve Věstníku publikována v srpnu 2011. Uvedená skutečnost, kdy mateřské školy na určitý časový úsek suplují činnost školní družiny, je z hlediska právního řádu nepřípustná.“
 Ministerstvo určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.
 
 1.10. 2019
 Aktualizace č. 38/2019; vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
30.9. 2019
Aktualizace č. 37/2019  Mateřská škola - doplněno o odpovědi MŠMT na nejčastější dotazy k předškolnímu vzdělávání. Zpravodaj - problematika organizace činnosti školy a zaměstnanců v době vedlejších prázdnin – jak je to s dovolenou a samostudiem, zda práce ve škole nebo doma, co s nárokem na závodní a školní stravování, atd.
 Z dotazů

Máme s Krajským úřadem mírný spor o počtu hodin u metodika ICT, protože k 30.9.2019 budeme vykazovat přesně 300 žáků. V nařízení vlády je napsáno „do 300“ – my si myslíme, že má mít snížený úvazek o 4 hodiny, protože „do 300“ je 299. Kraj tvrdí, že je to včetně 300.

Během měsíce října ukončí učitelka studium – Tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů ..  . Má nárok na specializační příplatek již od 1.10.2019? Pověřena výkonem této funkce je od 1.9.2019.

Zaměstnankyně má v pracovní smlouvě úvazek rozvržený pouze na 2 dny v týdnu (přímá i nepřímá PD), vím, jak je to s nárokem na dovolenou (1 týden dovolené = 2 dny dovolené), ale nevím, jestli se to vztahuje i na FKSP (příspěvek na stravné). Pokud odebírá obědy každý den v týdnu ve škole, tak má nárok na příspěvek každý den, nebo jen na dva dny, ve kterých pracuje ve škole?

 Newsletter č. 10 Metodického portálu RVP.CZ
 K navyšování platů učitelů. Ministr nabízí nominální částku, což je taky určitá jistota. A možná nechce jít výše než 7,5 % (resp. 2250 Kč na hlavu), neb prostě ví, že to ve státním rozpočtu (při započtení navýšení počtu učitelů nemá pokryto). A možná proto částka spadla nejdříve z 15 % na 10 % a nyní na údajných 7,5 %.
  MŠMT - výzva k poskytnutí dotace na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování pro rok 2020. Žádosti se podávají do 18.10.
 
23.9.2019
 Aktualizace č. 36/2019 Pravidla pro hodnocení výkonu činnosti ředitelů škol a školských zařízení.  Jde sice o materiál pro školy zřizované MŠMT, ale protože je to jeden z velmi mála materiálů k hodnocení ředitelů, dá se očekávat, že se jím budou inspirovat i jiní zřizovatelé.

 Ve zpravodaji se věnuji aktuálnímu tématu - problematice dodatečných odkladů povinné školní docházky. Kdy je lze uplatnit, kolikrát, rozdíl mezi běžným a dodatečným odkladem.

 Šok pro rodiče. Tříletý chlapec odešel sám ze školky domů, přišel domů přes dvě frekventované silnice.
 Školka ztratila dítě. Přišli na to až rodiče, kteří si ho chtěli vyzvednout.
 Za ruku zlomenou při tělocviku dostane student šest set tisíc, rozhodl soud. Třináctiletý chlapec si zlomil ruku v říjnu 2014 při hodině tělocviku, na níž nebyl přítomen pedagog.
 MŠMT aktualizovalo text Nejčastější dotazy k předškolnímu vzdělávání.
  Na svém webu MŠMT upozorňuje, že ve Sbírce zákonů vyšla novela vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku. Tu již máte, posílal jsem ji 2.9. v Aktualizaci č. 33.
 MŠMT vyhlašuje pro rok 2020 programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace. Žádat o dotaci mohou do 31.10.2019 spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností. Celková alokace výzvy je 236 milionů korun, minimální výše dotace je 100 000 Kč.
 
 16.9.2019
 Aktualizace č. 35/2019 jen zpravodaj
 Cermat - klíče správných řešení zkoušek konaných formou didaktického testu v podzimním zkušebním období 2019.
 Koalice se dohodla na růstu mezd ve veřejné sféře od začátku příštího roku. Všichni dostanou navíc 1 500 korun do tarifů, zrušena bude nejnižší tabulka tarifů. Jen učitelé dostanou podle ministryně financí Aleny Schillerové za ANO přidáno deset procent, není zatím jasné kolik z toho půjde do tarifů.  MPSV k tomu uvádí některé konkrétní údaje o navýšení platu školníkům, kuchařkám apod. Také důchodci si polepší.
 Cermat - nejdůležitější termíny zveřejňování dokumentů a analýz týkajících se jednotné přijímací zkoušky, maturitní zkoušky a Matematiky+ konaných v roce 2019.
 ČŠI: Tematická zpráva - Rozvoj jazykové gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logo

   logologo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

 

  

 
Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank