PaedDr. Jan Mikáč 

poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333,  janmikac (zavináč) janmikac.cz 

  Kartotéka   Bezplatné ukázky      Objednávka
   Kontroly dokumentace škol      Aktualizace  - obsah        Zákony, vyhlášky  
Citáty Kontakt, povinné informace, GDPR Fotogalerie
 
 18. 2. 2019  vyjde Aktualizace č. 8/2019
 11. 2. 2019  MŠMT - normativy církevních škol 2019.
 11. 2. 2019 Chřipková epidemie je na vzestupu, nejvyšší nemocnost je hlášena z krajů Libereckého, Jihomoravského, Zlínského, Plzeňského a Moravskoslezského.
 11. 2. 2019  MPSV zajistilo finance pro dětské skupiny na další 3 roky. MPSV aktuálně eviduje téměř 900 dětských skupin, které navštěvuje zhruba 14,5 tisíce dětí. O podpoře projektu nebude rozhodovat čas předložení žádosti.
 11. 2. 2019 Postup při zápisu nového ředitele školy do elektronických agendových systémů.
 11. 2. 2019  Aktualizace č. 7/2019 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Směrnice č. 52 k provádění kontroly dodržování léčebného režimu; dotaz zřizovatele na 13. platovou třídu ředitele školy; letošní krácení mzdových prostředků u školních družin.
;
 4. 2. 2019 Některé školky měly pololetní volno, navzdory zákonu.
 4. 2. 2019  ČMOS PŠ. Seznam základen EXOD 2019.
 4. 2. 2019 MŠMT zveřejnilo rozpisový dopis krajským úřadům, jehož součástí je:

1) Rozpis neinvestičních výdajů na rok 2019 z rozpočtové kapitoly 333 MŠMT pro RgŠ ve správě územních samosprávných celků.
2) Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2019.

Součástí materiálu je výše republikových normativů pro rok 2019. Krajské úřady provedou rozpis přímých výdajů na rok 2019 pro jednotlivé školy nejpozději do 21. března 2019 na základě krajských normativů. Úpravy tohoto normativního rozpisu („dohodovací řízení“) provedou KÚ nejpozději do 23. 4. 2019.

 4. 2. 2019  Nepokračujme v inkluzi a raději vraťme EU dvě miliardy za její zavádění. Na ministerstvu školství vytvořili novelu vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními potřebami, jejímž záměrem je odstranit povinnou totální inkluzi ve školství.
 4. 2. 2019 ČŠI, vyhlášení výběrového řízení, školní inspektor/ka pro Královehradecký inspektorát.
 4. 2. 2019  Normativy soukromých škol na rok 2019
 4. 2. 2019 MŠMT určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2019.
 4.2. 2019  Aktualizace č. 6/2019 Poznámky k pracovní době na lyžařském kurzu. informace ministerstva financí pro MŠ k vydávaným potvrzením pro účely uplatnění slevy za umístění dítěte.
 28. 1. 2019 Z dotazů: Ohledně příplatku za vedení. Trochu jsem znejistěla, pokud má zaměstnanec kratší úvazek, vypočtený příplatek za vedení dle ZP a zařazení do stupně řízení, se mu příplatek   úměrně krátí k výši úvazku?
 28. 1. 2019  Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ
 28. 1. 2019 TIMSS 2019. ČŠI bude opět ověřovat úroveň znalostí a dovedností žáků 4. a 8. ročníku ZŠ v matematice a v přírodních vědách, v období 6. – 31. května, na vybraných 211 školách
 28. 1. 2019  O zrušení tzv. karenční doby (k 1.7.2019) a tedy o obnovení proplácení náhrady mzdy i  v prvních třech dnech nemoci, rozhodla Poslanecká sněmovna na svém jednání 22. ledna 2019.
 28. 1. 2019 Ministerstvo upozorňuje na nejnovější vydání průvodce, který je zpracován pro vedení škol a nabízí informace o tom, co je Erasmus+ a co nabízí pro předškolní, základní a střední vzdělávání. Není v češtině.
 28. 1. 2019 Aktualizace č. 5/2019  Aktualizované přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28: Drogy, Alkohol,Tabák
 21. 1. 2019 Datové schránky v novém. Komunikace nejen zdarma a bezpečně, ale i z mobilu či tabletu.
 21. 1. 2019 Národní institut pro další vzdělávání vyhlašuje v termínu od 10. ledna do 31. března 2019 výběrová řízení na pozice členů oblastních kabinetů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Informatika a ICT, kteří budou zároveň působit i v příslušném krajském kabinetu.
 21. 1. 2019 Prezident republiky vyhlašuje volby do Evropského parlamentu a stanoví dny jejich konání na pátek 24. května 2019 a sobotu 25. května 2019.
 21. 1. 2019 ČŠI - Tematická zpráva - rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018. 
 21. 1. 2019 MŠMT - Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2019.
 21. 1. 2019 Aktualizace č. 4/2019 Porada - náměty na jednání pedagogické rady, Mateřská škola - potvrzení pro rodiče o úplatě
 14. 1. 2019 On-line seminář pro vyučující na I. stupni ZŠ, kteří uvažují o zařazení tématu nerovného zastoupení žen a mužů v politice a v rozhodovacích pozicích do výuky.
 14. 1. 2019 Aktuální data o vývoji zaměstnanosti absolventů v ČR a EU pro jednotlivé profese.
 14. 1. 2019 Soutěž Office Arena dává žákům a studentům ZŠ a SŠ možnost otestovat své dovednosti v práci s aplikacemi Office.
 14. 1. 2019 Příměstské a pobytové tábory Dětské Mensy 2019.
 14. 1. 2019 MPSV vyhlašuje výzvy na podporu vzniku mikrojeslí.
 14. 1. 2019 Výběrové řízení ČŠI na místo inspektora, Ústecký inspektorát.
 14. 1. 2019 Informace MŠMT k překrývání práce učitelek mateřských škol:

„Na základě podnětů krajských úřadů v souvislosti s upřesněním některých údajů v rozvojovém programu Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol, č.j. 31069/2018, zasíláme následující informace.

Překryvy přímé pedagogické činnosti lze řešit zvýšením úvazku učitelů/učitelek, tedy i nadúvazky, nesmí se však jednat o přespočetné hodiny.

Učitelé/učitelky zajišťující překryv na základě tohoto rozvojového programu mohou být přijati během první etapy (např. v únoru) – situace bude vyřešena v rámci vyúčtování, tedy vratkou vzhledem k čerpanému období. Musí se jednat o pracovní poměr (nelze řešit formou dohody o provedení práce/pracovní činnosti).

Nemění se Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, a tedy ani formulace: „Je podle možností a podmínek školy zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě, optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl hodiny.“

Překrývání v mateřských školách tedy není povinné, ale je doporučené. Snahou MŠMT však je, aby překryvy zajištěny byly a docházelo tak ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání.“

 Mgr. Jaroslav Faltýn, ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání, 10.1.2019

 14. 1. 2019 Ministerstvo financí se obrací na obce s prosbou o kontrolu počtů dětí a žáků MŠ a ZŠ na jejich skutečný stav k 30. 9. 2018. Uvedené počty dětí a žáků budou použity k propočtu podílu jednotlivých obcí na výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
 14. 1. 2019 Z dotazů:

V souvislosti s novými platovými tabulkami k 1.1.2019 řešíme problém s výší příplatku za vedení, zda je, nebo není nutné jej zvyšovat. Na internetu jsem nalezl dva přístupy. První – příplatek není nutné zvyšovat, pokud je v zákonném rozmezí. Druhý - procentuální hodnota příplatku by se neměla snižovat, proto je nutné příplatek v korunách navýšit, automaticky valorizovat. Zdrojů je hodně, jedná se o vnitřní předpisy zřizovatelů i právní názory v poradnách, názory se různí.

Měli jsme na škole nastavené pravidlo, že klasifikace žáků musí být na konci pololetí uzavřená 48 hodin před konání pedagogické rady. Je toto nějak ukotveno ve vyhlášce, nebo se jedná pouze o pravidlo, které si škola může sama nastavit?

Dnes se na školskou radu obrátila maminka budoucího druháka s tím, že s angličtinou nesouhlasí. V jakém legislativním rámci je zakotvena povinnost souhlasu zákonných zástupců s výukou anglického jazyka již od druhého ročníku?

Sjednali jsme se studentkou PF Dohodu o provedení práce na funkci vychovatelky na ozdravném pobytu. Má noční směny a zároveň taky dělené směny. Myslím si, že jí náleží příplatek za noční směnu a za rozdělenou směnu.

 

 14. 1. 2019 Aktualizace č. 3/2019
 1. 1. 2019 Senát odmítl novelu zákoníku práce, podle níž by firmy měly platit zaměstnancům od července náhradu mzdy i v prvních třech dnech nemoci.
 1. 1. 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí - zveřejňuje údaj o průměrné mzdě v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018. Údaj budete potřebovat v únoru při vyplňování hlášení o zaměstnávání osob se zdravotním postižením (zaměstnavatelé   s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru).
 1. 1. 2019 MŠMT, MPSV, MF, m. spravedlnosti - ředitelé škol, které mají formu příspěvkové organizace, nemají povinnost zapisovat údaje do evidence skutečných majitelů.
 1. 1. 2019 Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2019 – mimo jiné v důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje také částka slevy na dani za každé vyživované dítě, kterou lze uplatnit v souvislosti s jeho umístěním do předškolního zařízení ve výši výdajů prokazatelně vynaložených za takové umístění. Oproti roku 2018 se navyšuje na 13 350 Kč
  1. 1. 2019 Aktualizace č. 1/2019  Cestovní náhrady, Družina, vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání
 17. 12. 2018 Preventivní film "Na hory" a metodika pro základní školy. Rizika spojená s komunikací v online prostředí – problematika rizikového seznamování na internetu.
 17. 12. 2018 Ministerstvo školství pravděpodobně navrhne  zúžení státní maturity jen na didaktické testy bez ústní části a slohových prací.
 17. 12. 2018 Základní školy v Německu selhávají v integraci běženců, německé děti jsou šikanované.
 17. 12. 2018 Současné nastavení RVP zhoršuje kvalitu vzdělávání v ČR. „Na základě zjištění České školní inspekce lze konstatovat, že např. v českém jazyce dosáhli všichni žáci očekávaných výstupů dle RVP pouze v 6,42 % škol a v matematice dokonce jen v 0,62 % škol. Jedním z hlavních důvodů tohoto stavu je skutečnost, že rámcové vzdělávací programy jsou velmi předimenzovány a obsahují příliš velký objem povinného vzdělávacího obsahu, který navíc v minulých letech stále narůstal.“
 17. 12. 2018 Výroční zpráva ČŠI - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2017/2018.
 17. 12. 2018 MŠMT: Doporučený postup v případě nevyzvednutí žáka (účastníka) ze školní družiny.
 17. 12. 2018 Finanční vypořádání dotací církevním školám 2018.
 17. 12. 2018 Rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol, na rok 2019. Záměrem programu je přispět k usnadnění přechodu na nový způsob financování (od 1. 1. 2020), zajistit návaznost mezi současným a budoucím způsobem financování mateřských škol z hlediska překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů, max. 2,5 hodiny denně. Žadatelem jsou kraje.
 17. 12. 2018 Aktualizace č. 47 Informace (k úřední desce)
 10. 12. 2018 Z dotazů

V našem školním řádu máme nastaveno pravidlo, že žák může být z výuky uvolněn na základě písemné žádosti rodiče s tím, že si rodič musí dítě vyzvednout osobně nebo jím pověřená osoba. Nelze tedy pustit dítě samotné pouze na základě žádosti rodiče. Včera jsme však dostali informaci od jedné paní ředitelky, na jejíž škole je uvolnění žáka nastaveno stejně, že toto pravidlo (pustit dítě samotné) označil jeden rodič za velmi obtěžující a podal stížnost na ČŠI. Inspekce prohlásila stížnost za důvodnou a nařídila ředitelce školy změnit školní řád. Připadá mi, že takováto změna jde proti bezpečnosti a faktu, že škola je za žáka zodpovědná podle rozvrhu.

ČŠI mi vytkla údajné pochybení:

- Výchovnou poradkyni jsem zařadila do 13. platové třídy, i když nemá ještě dokončeno studium výchovného poradenství. Prý je to špatně.

- Jsme ZŠ a MŠ. Zřídila jsem funkce vedoucí učitelka MŠ, vedoucí učitelka 1. st. ZŠ a vedoucí učitelka 2. st. ZŠ. Podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb. jsem všem snížila rozsah přímé ped. činnosti. Prý je to zase špatně a teď mne čeká veřejnosprávní kontrola na chybné nakládání s finančními prostředky.

Učitelka v naší MŠ je zařazena do 8. platové třídy (nevypracovává ŠVP), ale od 1. 10.  poskytuje dítěti (cizinci) podpůrná opatření, tudíž pracuje        s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Myslím si, že tomuto dítěti s PO se věnuje po pracovní době, tak by neměla být zařazena v 9. platové třídě, ale nejsem si jistá. Za poskytování podpůrných opatření tomuto dítěti, které vykonává po pracovní době ji poskytuji odměnu. Mám ji správně zařazenou v 8. platové třídě?

 10. 12. 2018 Porovnání učitelů napříč světem. Studie porovnává status učitelské profese ve 35 zemích světa. ČR na 30 místě.
 10. 12. 2018 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zveřejnilo informace o výsledcích maturitní zkoušky 2018 po podzimním zkušebním termínu.
 10. 12. 2018 Závěry 50. valné hromady Asociace ředitelů základních škol České republiky.
 10. 12. 2018 Decimace speciálního školství v posledních deseti letech.
 10. 12. 2018 Aktualizace - č. 46/2018 Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, změny k 1.1.2019. Pracovní náplně. FKSP
 3. 12. 2018 Počet cizinců ve školách v Česku roste. V mateřských školách zvýšil zhruba na trojnásobek, v základních školách vzrostl o dvě třetiny a ve středních školách o třetinu.
 3. 12. 2018 Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ
 3. 12. 2018 Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) přichystal novou metodiku, která vysvětluje, jak učit český jazyk děti se sluchovým postižením. Je v češtině i v české znakové řeči, je přístupná on-line.
 3. 12. 2018 MŠMT vyhlašuje výzvu k podpoře školního stravování žáků základních škol, ve výši 30 milionů.
 3. 12. 2018 MŠMT: Avízo výzev Šablony pro SŠ a VOŠ. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy včetně kompletní dokumentace bude vyhlášena 12. prosince 2018.
 3. 12. 2018 MŠMT: Vyhlášení rozvojového programu: Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoří a ŠD v roce 2019. Kraje tak příští rok dostanou miliardu na srovnání rozdílů v platech. Cílem je snížit rozdíly mezi dosaženou úrovní nenárokových složek platů těchto pracovníků.
 3. 12. 2018 Aktualizace - č. 45/2018 Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 26. 11. 2018 Pro střední školy: Mohou podávat do 5.2.2019 své návrhy na projekty v programu Erasmus+: Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Jde o vysílání žáků nebo pracovníků na mobilitu do zahraničí, buď na krátkodobé (2 týdny až 3 měsíce), nebo dlouhodobé pobyty (3 až 12 měsíců).
 26. 11. 2018 Návrh na novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb. Uvádí navrhované změny a také zdůvodnění.
 26. 11. 2018 V současnosti poskytuje v České republice služby 847 dětských skupin s kapacitou více než 11 tisíc míst. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude i nadále podporovat dětské skupiny a mikrojesle z Evropského sociálního fondu. Výzvy budou postupně otevírány v roce 2019. (Pozn.: Před rokem jich bylo evidováno 400.)
 26. 11. 2018 MŠMT: Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pro kalendářní rok 2019.
 26. 11. 2018 MŠMT: Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2019“
 26. 11. 2018 vyjde Aktualizace - č. 44/2018 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění novely k 1.1.2019. MŠMT: Možnosti plnění povinné školní docházky podle § 38 školského zákona.
 19. 11. 2018 V posledních dnech online poradna projektu E-Bezpečí zachytila případy, ve kterých nám učitelé některých základních škol nahlásili výskyt nového druhu rizikové výzvy, tzv. výzvu “Oh...sir”. Podstatou této výzvy (hry) je co nejvíce urazit staršího spolužáka či dospělého a získávat za to body. Kromě urážek jsou však součásti hry i fyzické útoky (kopnutí spolužáka), nonverbální projevy (vztyčené prostředníčky, upřený pohled do očí neznámým lidem) apod. Napadení probíhá obvykle ve dvojicích, kdy jeden z dvojice atak realizuje a druhý mu pak potvrdí, že úkol splnil (případně útok natočí). Pokud se pak napadená osoba ohradí, body se snižují.
 19. 11. 2018 Další katalogový podvod: Seznam firem Czech s.r.o.
 19. 11. 2018 Analýza společného vzdělávání přinesla mnoho poznatků o tom, že ne zcela efektivně funguje předpokládaný princip sdílení podpůrných opatření (nejen u asistentů, ale například u pedagogické intervence). Dále došlo k přetížení školských poradenských zařízení zejména v souvislosti s rediagnostikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Náběh společného vzdělávání komplikovala nová administrativa spojená s nárokovými podpůrnými opatřeními. Ze zjištění ČŠI vyplynulo, že v mnoha případech byl žák vzděláván asistentem pedagoga, učitel se věnoval pouze ostatním žákům. ČŠI rovněž identifikovala potřebu zjednodušit administrativní procesy spojené s poskytováním podpory všech stupňů,“
 19. 11. 2018 Více než třetina začínajících učitelů po roce odchází ze školy. Nejčastějšími důvody, proč začínající učitelé zvažují odchod ze školství, je nízká prestiž i platy, zavedení inkluze, ale i nedostatečná podpora v začátku kariérní dráhy.
 19. 11. 2018 ČMOS PŠ: „Vláda schválila Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a některá další nařízení vlády – tarifní tabulky. Tarifní tabulka č. 1 , která se týká nepedagogických pracovníků je plošně navýšena o 5 %, tabulka pro pedagogické pracovníky plošně o 10 %. Tarifní tabulka pro pedagogické pracovníky, která byla v připomínkovém řízení (vložený pátý stupeň ) neprošla pro zamítavé stanovisko MŠMT a MF.  Nemění to nic na tom, že dohoda, která byla mezi odbory a vládou – navýšení 10 % do tarifů, 5 % do nadtarifní složky platu pro pedagogické pracovníky a 5 % do tarifní a 5 % do nadtarifní složky platu  pro nepedagogické pracovníky je plně zabezpečena v návrhu rozpočtu na rok 2019, jak jsme vás již informovali.“
 19. 11. 2018 Aktualizace - č. 43/2018  Návrh platových tabulek 2019 pro pedagogické a nepedagogické pracovníky ve školství.
 12. 11. 2018 Z dotazů:

Lze zavést pokyn, že rodiče (zákonní zástupci), kteří požadují po škole pojistné plnění školního úrazu, musí zaplatit jednorázový poplatek (cca. max. 500 Kč)? Škola má totiž s následnou administrativou hodně práce, především to výrazně zatěžuje časově hospodářku školy.

Paní hospodářka byla na školení a tam jim doporučili, aby byli všichni nepedagogičtí zaměstnanci zařazeni do PS podle délky praxe - i v 2.platové třídě. Máme uklízečky zařazeny v 2. PT, ale ve 12. PS určením stupně. Zda to tak můžeme nechat.

Prosím o radu ohledně práce ve svátek. Konkrétně se jedná o práci 28. 10. 2018. Je to neděle. Práce ve svátek bude řešena 100% příplatkem a ne náhradním volnem. Ale když se jedná o práci v neděli bude jistě náležet příplatek 25% za práci v neděli. Jak je to tady s náhradním volnem?

Učitelce se nyní sníží úvazek, učila by pouze úterý až pátek…v pondělí by žádnou činnost neměla, ani nepřímou. Můžeme takto rozložit pracovní dobu? Může jí ředitelka povolat do práce pokud někdo onemocní v době jejího volna?  Tedy v pondělí.

 

 12. 11. 2018 Školy zakazují mobil už i o přestávkách. Nedůvodný zásah do soukromí, míní inspekce
 12. 11. 2018 Zlatý Ámos 2018/2019. Možnost nominovat svou oblíbenou učitelka nebo oblíbeného učitele do 26. ročníku ankety je do 31. prosince 2018.
 12. 11. 2018 Ředitele základních škol nejvíce trápí byrokracie, finance a inkluze. Také chybějící učitelé, problémy s rodiči, malé prostory a v případě vesnických škol nedostatečný počet žáků.
 12. 11. 2018 Ministerstvo vnitra spustilo nový dotační program za 40 milionů na zvýšení ochrany škol či veřejných prostranství. Dotační podpora je určena krajům
 12. 11. 2018 Pro organizace pracující s mládeží bude uvolněno 200 milionů. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém využívání ICT i o oblast čtenářské a matematické gramotnosti, tandemové vzdělávání, realizace projektových dnů nebo vznik klubů.
 12. 11. 2018 Aktualizace - č. 42/2018 Nové dotační programy, dotazy a odpovědi, náměty na činnost, dresscode.
 5. 11. 2018 Metodický portál RVP: Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků.
 5. 11. 2018 Pedagogická komora připravila průzkum o skutečném pracovním vytížení učitelů na základních a středních školách. Během listopadu máte možnost se zapojit.
 5. 11. 2018 Maturitní zpravodaj č. 47 seznamuje s organizací maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019, ale zejména obsahuje také důležité informace k přihlašování, které by maturantům neměly uniknout.
 5. 11. 2018 NIDV hledá zapálené matikáře, češtináře, učitele IT a aktivní ředitele škol do nově vznikající národní úrovně kabinetů a Stálé konference ředitelů, které vznikají v rámci systémového projektu SYPO (Systém podpory pedagogických pracovníků).
 5. 11. 2018 MŠMT v rámci Strategie digitálního vzdělávání vyhlásilo již druhou výzvu zaměřenou na implementaci tohoto strategického dokumentu. O finanční podporu mohou žádat nejen školy, ale i další instituce, které budou svými aktivitami zkvalitňovat oblast digitální gramotnosti a informatického myšlení na školách. Celkem je pro žadatele ve výzvě připraveno 500 milionů korun, žádat lze od 31.10. do 28.2.2019
 5. 11. 2018 Aktualizace - č. 41/2018 náměty na jednání pedagogické rady za první čtvrtletí
 31.10. Poštou vám bylo zasláno CD s aktuální verzí Kartotéky, případně si ji můžete stáhnout z webu.
 29. 10. 2018 V rámci příprav voleb do školské rady se začínáte zajímat o volební řád. Ten vydává zřizovatel, pro kontrolu a inspiraci je najdete i na webu vašeho krajského úřadu. Požadavky jednotlivých KÚ se od sebe mohou lišit, např. kraj Ústecký., Karlovarský, Jihočeský, Jihomoravský, Vysočina, Zlínský.
 29. 10. 2018 Pedagogická komora: V Učitelských novinách vyšel před 10 lety zajímavý článek Učitel před osmdesáti roky od Luboše Zeleného. Pokusili jsme se pro zajímavost přepočítat údaje z tohoto textu pro rok 2018.
 29. 10. 2018 Ombudsman: Přezkumy maturit budou transparentnější a lépe odůvodňované.
 29. 10. 2018 Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ, listopad 2018. Téma měsíce – speciální vzdělávací potřeby
 29. 10. 2018 Aktualizace - č. 40/2018 Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání; Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, obě ve znění úprav k 1.11.2018

 

  logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo

 
Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank