PaedDr. Jan Mikáč 

poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333,  janmikac (zavináč) janmikac.cz 

  Kartotéka   Bezplatné ukázky      Objednávka
   Kontroly dokumentace škol      Aktualizace  - obsah        Zákony, vyhlášky  
Citáty Kontakt, povinné informace, GDPR Fotogalerie
 
 10. 12. 2018 vyjde Aktualizace - č. 46/2018
 3. 12. 2018 Počet cizinců ve školách v Česku roste. V mateřských školách zvýšil zhruba na trojnásobek, v základních školách vzrostl o dvě třetiny a ve středních školách o třetinu.
 3. 12. 2018 Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ
 3. 12. 2018 Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) přichystal novou metodiku, která vysvětluje, jak učit český jazyk děti se sluchovým postižením. Je v češtině i v české znakové řeči, je přístupná on-line.
 3. 12. 2018 MŠMT vyhlašuje výzvu k podpoře školního stravování žáků základních škol, ve výši 30 milionů.
 3. 12. 2018 MŠMT: Avízo výzev Šablony pro SŠ a VOŠ. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy včetně kompletní dokumentace bude vyhlášena 12. prosince 2018.
 3. 12. 2018 MŠMT: Vyhlášení rozvojového programu: Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoří a ŠD v roce 2019. Kraje tak příští rok dostanou miliardu na srovnání rozdílů v platech. Cílem je snížit rozdíly mezi dosaženou úrovní nenárokových složek platů těchto pracovníků.
 3. 12. 2018 Aktualizace - č. 45/2018 Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 26. 11. 2018 Pro střední školy: Mohou podávat do 5.2.2019 své návrhy na projekty v programu Erasmus+: Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Jde o vysílání žáků nebo pracovníků na mobilitu do zahraničí, buď na krátkodobé (2 týdny až 3 měsíce), nebo dlouhodobé pobyty (3 až 12 měsíců).
 26. 11. 2018 Návrh na novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb. Uvádí navrhované změny a také zdůvodnění.
 26. 11. 2018 V současnosti poskytuje v České republice služby 847 dětských skupin s kapacitou více než 11 tisíc míst. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude i nadále podporovat dětské skupiny a mikrojesle z Evropského sociálního fondu. Výzvy budou postupně otevírány v roce 2019. (Pozn.: Před rokem jich bylo evidováno 400.)
 26. 11. 2018 MŠMT: Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pro kalendářní rok 2019.
 26. 11. 2018 MŠMT: Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2019“
 26. 11. 2018 vyjde Aktualizace - č. 44/2018 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění novely k 1.1.2019. MŠMT: Možnosti plnění povinné školní docházky podle § 38 školského zákona.
 19. 11. 2018 V posledních dnech online poradna projektu E-Bezpečí zachytila případy, ve kterých nám učitelé některých základních škol nahlásili výskyt nového druhu rizikové výzvy, tzv. výzvu “Oh...sir”. Podstatou této výzvy (hry) je co nejvíce urazit staršího spolužáka či dospělého a získávat za to body. Kromě urážek jsou však součásti hry i fyzické útoky (kopnutí spolužáka), nonverbální projevy (vztyčené prostředníčky, upřený pohled do očí neznámým lidem) apod. Napadení probíhá obvykle ve dvojicích, kdy jeden z dvojice atak realizuje a druhý mu pak potvrdí, že úkol splnil (případně útok natočí). Pokud se pak napadená osoba ohradí, body se snižují.
 19. 11. 2018 Další katalogový podvod: Seznam firem Czech s.r.o.
 19. 11. 2018 Analýza společného vzdělávání přinesla mnoho poznatků o tom, že ne zcela efektivně funguje předpokládaný princip sdílení podpůrných opatření (nejen u asistentů, ale například u pedagogické intervence). Dále došlo k přetížení školských poradenských zařízení zejména v souvislosti s rediagnostikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Náběh společného vzdělávání komplikovala nová administrativa spojená s nárokovými podpůrnými opatřeními. Ze zjištění ČŠI vyplynulo, že v mnoha případech byl žák vzděláván asistentem pedagoga, učitel se věnoval pouze ostatním žákům. ČŠI rovněž identifikovala potřebu zjednodušit administrativní procesy spojené s poskytováním podpory všech stupňů,“
 19. 11. 2018 Více než třetina začínajících učitelů po roce odchází ze školy. Nejčastějšími důvody, proč začínající učitelé zvažují odchod ze školství, je nízká prestiž i platy, zavedení inkluze, ale i nedostatečná podpora v začátku kariérní dráhy.
 19. 11. 2018 ČMOS PŠ: „Vláda schválila Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a některá další nařízení vlády – tarifní tabulky. Tarifní tabulka č. 1 , která se týká nepedagogických pracovníků je plošně navýšena o 5 %, tabulka pro pedagogické pracovníky plošně o 10 %. Tarifní tabulka pro pedagogické pracovníky, která byla v připomínkovém řízení (vložený pátý stupeň ) neprošla pro zamítavé stanovisko MŠMT a MF.  Nemění to nic na tom, že dohoda, která byla mezi odbory a vládou – navýšení 10 % do tarifů, 5 % do nadtarifní složky platu pro pedagogické pracovníky a 5 % do tarifní a 5 % do nadtarifní složky platu  pro nepedagogické pracovníky je plně zabezpečena v návrhu rozpočtu na rok 2019, jak jsme vás již informovali.“
 19. 11. 2018 Aktualizace - č. 43/2018  Návrh platových tabulek 2019 pro pedagogické a nepedagogické pracovníky ve školství.
 12. 11. 2018 Z dotazů:

Lze zavést pokyn, že rodiče (zákonní zástupci), kteří požadují po škole pojistné plnění školního úrazu, musí zaplatit jednorázový poplatek (cca. max. 500 Kč)? Škola má totiž s následnou administrativou hodně práce, především to výrazně zatěžuje časově hospodářku školy.

Paní hospodářka byla na školení a tam jim doporučili, aby byli všichni nepedagogičtí zaměstnanci zařazeni do PS podle délky praxe - i v 2.platové třídě. Máme uklízečky zařazeny v 2. PT, ale ve 12. PS určením stupně. Zda to tak můžeme nechat.

Prosím o radu ohledně práce ve svátek. Konkrétně se jedná o práci 28. 10. 2018. Je to neděle. Práce ve svátek bude řešena 100% příplatkem a ne náhradním volnem. Ale když se jedná o práci v neděli bude jistě náležet příplatek 25% za práci v neděli. Jak je to tady s náhradním volnem?

Učitelce se nyní sníží úvazek, učila by pouze úterý až pátek…v pondělí by žádnou činnost neměla, ani nepřímou. Můžeme takto rozložit pracovní dobu? Může jí ředitelka povolat do práce pokud někdo onemocní v době jejího volna?  Tedy v pondělí.

 

 12. 11. 2018 Školy zakazují mobil už i o přestávkách. Nedůvodný zásah do soukromí, míní inspekce
 12. 11. 2018 Zlatý Ámos 2018/2019. Možnost nominovat svou oblíbenou učitelka nebo oblíbeného učitele do 26. ročníku ankety je do 31. prosince 2018.
 12. 11. 2018 Ředitele základních škol nejvíce trápí byrokracie, finance a inkluze. Také chybějící učitelé, problémy s rodiči, malé prostory a v případě vesnických škol nedostatečný počet žáků.
 12. 11. 2018 Ministerstvo vnitra spustilo nový dotační program za 40 milionů na zvýšení ochrany škol či veřejných prostranství. Dotační podpora je určena krajům
 12. 11. 2018 Pro organizace pracující s mládeží bude uvolněno 200 milionů. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém využívání ICT i o oblast čtenářské a matematické gramotnosti, tandemové vzdělávání, realizace projektových dnů nebo vznik klubů.
 12. 11. 2018 Aktualizace - č. 42/2018 Nové dotační programy, dotazy a odpovědi, náměty na činnost, dresscode.
 5. 11. 2018 Metodický portál RVP: Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků.
 5. 11. 2018 Pedagogická komora připravila průzkum o skutečném pracovním vytížení učitelů na základních a středních školách. Během listopadu máte možnost se zapojit.
 5. 11. 2018 Maturitní zpravodaj č. 47 seznamuje s organizací maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019, ale zejména obsahuje také důležité informace k přihlašování, které by maturantům neměly uniknout.
 5. 11. 2018 NIDV hledá zapálené matikáře, češtináře, učitele IT a aktivní ředitele škol do nově vznikající národní úrovně kabinetů a Stálé konference ředitelů, které vznikají v rámci systémového projektu SYPO (Systém podpory pedagogických pracovníků).
 5. 11. 2018 MŠMT v rámci Strategie digitálního vzdělávání vyhlásilo již druhou výzvu zaměřenou na implementaci tohoto strategického dokumentu. O finanční podporu mohou žádat nejen školy, ale i další instituce, které budou svými aktivitami zkvalitňovat oblast digitální gramotnosti a informatického myšlení na školách. Celkem je pro žadatele ve výzvě připraveno 500 milionů korun, žádat lze od 31.10. do 28.2.2019
 5. 11. 2018 Aktualizace - č. 41/2018 náměty na jednání pedagogické rady za první čtvrtletí
 31.10. Poštou vám bylo zasláno CD s aktuální verzí Kartotéky, případně si ji můžete stáhnout z webu.
 29. 10. 2018 V rámci příprav voleb do školské rady se začínáte zajímat o volební řád. Ten vydává zřizovatel, pro kontrolu a inspiraci je najdete i na webu vašeho krajského úřadu. Požadavky jednotlivých KÚ se od sebe mohou lišit, např. kraj Ústecký., Karlovarský, Jihočeský, Jihomoravský, Vysočina, Zlínský.
 29. 10. 2018 Pedagogická komora: V Učitelských novinách vyšel před 10 lety zajímavý článek Učitel před osmdesáti roky od Luboše Zeleného. Pokusili jsme se pro zajímavost přepočítat údaje z tohoto textu pro rok 2018.
 29. 10. 2018 Ombudsman: Přezkumy maturit budou transparentnější a lépe odůvodňované.
 29. 10. 2018 Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ, listopad 2018. Téma měsíce – speciální vzdělávací potřeby
 29. 10. 2018 Aktualizace - č. 40/2018 Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání; Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, obě ve znění úprav k 1.11.2018
 22. 10. 2018 Průměrné platy učitelů výrazně zaostávají za ostatními vysokoškolskými profesemi.
 22. 10. 2018 Ministerstvo nutí školy vykazovat počet romských dětí. Ředitelům to vadí.
 22. 10. 2018 MŠMT - vyhlášení čtvrté etapy rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol. Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 14. listopadu 2018.
 22. 10. 2018 MŠMT vyhlašuje na rok 2019 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách. Školy podávají žádosti na krajský úřad do 9. listopadu.
 22. 10. 2018 MŠMT  vydává výzvu k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče - rok 2019.
 1.11. Poštou vám bude zasláno CD s aktuální verzí Kartotéky, případně si ji budete moci stáhnout z webu.
 22. 10. 2018 Aktualizace - č. 39/2018  Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

Dotaz - Jak je to s nárokem na čerpání z FKSP u zaměstnance, který ukončil pracovní poměr během roku. Ozval se teď dodatečně, zda může vyčerpat stanovenou částku nyní v říjnu.

 15. 10. 2018 Bulletin NIDV č. 3/2018 z října je věnován vzdělávání dětí/žáků cizinců.
 15. 10. 2018 Asociace školních sportovních klubů ČR v současné době připravuje na rok 2019 sportovní projekt Sportuj ve škole, pohybový program určený pro 1. stupeň jednoho tisíce základních škol, který navazuje na projekt Hodina pohybu navíc. Školy budou do projektu zařazeny dle data zaslání přihlášky. Registrace bude ukončena při naplnění kapacity (1000 škol) pro rok 2019. 
 15. 10. 2018 Platy ve školství za první pololetí 2018. Průměrné měsíční mzdy/platy zaměstnanců regionálního školství meziročně vzrostly o 13,8 % (bez ohledu na zřizovatele a způsob odměňování), u učitelů regionálního školství (bez ohledu na zřizovatele a způsob odměňování) meziročně vzrostly o 13,4 %. Průměrná měsíční mzda/plat učitelů v regionálním školství (bez ohledu na zřizovatele a způsob odměňování) dosáhla 33 368 Kč. Porovnáváme-li průměrné měsíční mzdy/platy ve školství s průměrnou mzdou všech zaměstnanců v celé ČR, pak průměrný měsíční plat zaměstnanců regionálního školství (veřejných zřizovatelů placených ze státního rozpočtu včetně ESF) za 1. – 2. čtvrtletí 2018 činí 90,6 % celorepublikového průměru. V případě učitelů regionálního školství (placených ze státního rozpočtu včetně ESF) se jednalo o 107,7 % celorepublikového průměru…
 15. 10. 2018 Z vašich mailů:  V úterý jsem byl na konferenci v Praze, kde vystupoval se svým příspěvkem pan 1. náměstek ČŠI Ondřej Andrys a mluvil o kvalitě a hodnocení vzdělávání u nás na základě testování a zjišťování výsledků... Říkal, že školství na I. stupni se konečně dostává na úroveň roku 1995 !!!, což o II. stupni a středním školství se nedá říct ani náhodou a uváděl faktory...Musím říct, že jsem zíral:-)
 15. 10. 2018  Aktualizace - č. 38/2018 Dotazy, samé dotazy:

Asistentovi pedagoga jsem uvedl v rozvržení pracovní doby: Ve dnech čerpání studijního volna budete vykonávat nepřímou pracovní činnost.

Zda je možné ukončit pracovní poměr paní vychovatelce, která nastoupila dne 4. 5. 2018 jako zástup za mateřskou dovolenou.

Nevím, jak pracovnici stanovený úvazek 0,5 z organizačních důvodů snížit na 0,2. V současné době bych už konkrétní úvazek do smlouvy nedávala, jen do platového výměru, ale dříve se to tak psalo.

Doháním všechny resty a s kolegy jsme diskutovali o povinnosti zpracování Koncepce rozvoje školy či dlouhodobý záměr rozvoje školy. Bývá tento dokument požadován ČŠI?

Mám dotaz od naší externí mzdové účetní, zda má odvolanému panu řediteli vyplatit za státní svátek příplatek za vedení.

Po komunálních volbách se změnilo složení koalice na obecním úřadě a člen školské rady, který byl dříve ve vedení obce, bude nyní po volbách pravděpodobně v opozici. Může zřizovatel tohoto člena školské rady nahradit jiným členem?

Může zůstat ve školské radě za zástupce rodičů rodič, který se stal starostou? Musí se v tom případě dělat nové volby do rady nebo automaticky postoupí druhý umístěný kandidát při posledních volbách?

Jako ZŠ máme dlouhodobý problém dohodnout se s místním gymnáziem ohledně přestupu našich žáků k nim na víceleté obory.  Konkrétně nám neoznamují přestup k nim na školu.

Chtěla bych se zeptat, zda v době ředitelského volna mohu požadovat po zaměstnancích školní jídelny, aby zaměstnancům uvařili oběd- pedagogičtí pracovníci mají školení a ostatní jsou také v zaměstnání.

Zaměstnanec MŠ mi dal zálohovou fakturu k proplacení zájezdu v částce 10.000,- Kč z FKSP. Je to pouze půlka ceny, celý zájezd stojí 20.000. Kč. Nyní chce, ať ji přispějeme daným příspěvkem ze Směrnice FKSP. Druhou půlku bude proplácet v r.2019 (10.000,- Kč) a  žádá opět na tentýž zájezd další příspěvek, argumentuje, že to je v jiném roce.

Je v zásadním rozporu, pokud je ředitel příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je město či obec, zároveň v radě daného města či obce? Resp. je možné, aby byl do tohoto orgánu samosprávy zvolen?

 

 8. 10. 2018 Od 1. října začíná platit několik změn pro motoristy. Zmenší se obsah povinné výbavy vozidel, řidiči už nebudou muset s sebou vozit náhradní žárovky, pojistky nebo rezervu. Zároveň už také nemusí měnit lékárničku po vypršení doby její použitelnosti. Při vjezdu do kolon bude nově platit povinnost vytvářet záchranářskou uličku mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem. Motorkáři zároveň už nebudou muset na kontrolu emisí a za stáčení tachometrů od stejného data hrozí až půl milionová pokuta.

 8. 10. 2018 Poslanci třídní učitele nepodpořili, vláda navrhuje zvýšení o pouhých 100 korun.
 8. 10. 2018 Ministerstvo školství opět v letošním školním roce vyžaduje po školách sčítání žáky ze sociálně slabého prostředí a romských žáků podle xenofóbní rasistické „metodiky“, která určuje, kdo je či není romským žákem: "Za romského žáka(kyni) považujeme člověka, který se za něj (za ni) sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností (např. při sčítání lidu) hlásil(a), a/nebo je za takového (takovou) považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů." Řada ředitelů sběr dat sabotuje.
 8. 10. 2018 Z dotazů: Platí ještě, že na SŠ může ředitel udělit IVP (slovy zákona z jiných důvodů) i bez doporučení ŠPZ, nebo je nyní doporučení povinné ve všech případech? Např. když chce mladý hokejista odjet na několik měsíců do USA, ale není to reprezentant ČR, musím ho poslat do poradny???
 8. 10. 2018 MŠMT -Výzva k podání žádostí pro poskytnutí dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2019.
 8. 10. 2018  Aktualizace - č. 37/2018 ČŠI - Vzdělávání ve středních školách s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části maturitní zkoušky.  Náměty na činnost. Problematika pracovních náplní.
 25. 9. 2018 Aktualizace - č. 36/2018  MŠMT - Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnosti
 24. 9. 2018 Šikana učitelky kvůli zrakové vadě. Pokud zaměstnavatel žádá o posouzení zdravotní způsobilosti svého zaměstnance, nezohlední přitom omezení vyplývající z jeho zdravotního postižení, přestože o nich ví, a neprovede žádné úpravy pracovních podmínek, může se dopouštět diskriminace.
 24. 9. 2018 Z dotazů:

Chtěla bych se zeptat, zda mám povinnost dávat zaměstnancům podepisovat převzetí výplatních pásků. Paní ekonomka to vyžaduje.

Naše žákyně přestoupila na jinou školu. Ta mne žádá o zaslání dokumentace, ale odmítá mi poslat rozhodnutí o přestupu. Nic jsem jim proto neposlal.

Mám paní učitelku, která má smlouvu na dobu neurčitou, ale je od května v důchodu, ale stále chce pracovat. V tu chvíli jsem nad tím nějak nepřemýšlela, ale mám s ní menší problémy, vyhrožování, atd. A až teď jsem začala přemýšlet nad tím, zda jsem něco nepromeškala, jestli se jí nástupem na důchod neměla změnit i smlouva. Zda pořád platí dál smlouva na dobu neurčitou? Nebo se to po právní stránce nějak mění a mám možnost její smlouvu upravit, jen třeba na rok? 

Letos máme v mateřské škole děti s odkladem školní docházky. Bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní pouze na jeden školní rok nebo i další rok, kdy mají odklad?

 24. 9. 2018 Jihomoravská hvězda 2018 - soutěžní přehlídka o nejlepší technickou učební pomůcku - ročník 2018 je v plném proudu. Soutěžní kategorie – MŠ. 1.st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ. Pro školy z celé ČR.
 24. 9. 2018 MŠMT vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.
 24. 9. 2018 Platy ve školství se zatím podle školských odborů výrazně rychleji než v jiných oborech nezvyšují.
 24. 9. 2018 Aktualizace - č. 35/2018 Seznam směrnic
 17. 9. 2018 Na ombudsmanku se obrátila učitelka střední školy, kterou zaměstnavatel diskriminoval z důvodu věku.
 17. 9. 2018 OECD: Letmý pohled na vzdělávání v roce 2018 aneb Platy českých učitelů jsou stále nejnižší
 17. 9. 2018 NÚV: Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2018
 17. 9. 2018 NÚV, studie ke stažení: Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání 2017/18.

 

  logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo

 
Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank