PaedDr. Jan Mikáč 

poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333,  janmikac (zavináč) janmikac.cz 

  Kartotéka   Bezplatné ukázky      Objednávka
   Kontroly dokumentace škol      Aktualizace  - obsah        Zákony, vyhlášky  
Citáty Kontakt, povinné informace Fotogalerie
 
 28.5.2018  vyjde Aktualizace - č. 21/2018
 21.5.2018  Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravuje nové formy podpory pro žáky-cizince po jejich nástupu do základního vzdělávání v ČR. První novou službou je tzv. adaptační koordinátor, který bude žáku-cizinci k dispozici po dobu prvních dvou týdnů od jeho nástupu do školy, s cílem pomoci mu s adaptací na nové kulturní i školní prostředí. Další novinkou je poskytování tlumočnických a překladatelských služeb pro školy přijímající žáky-cizince, kteří v dané škole plní povinnou školní docházku.  Více na webu MŠMT, nebo NIDV.
 21.5.2018  Jihomoravský krajský úřad vydává novelizovaný Metodický pokyn o postupu pro podání žádosti o udělení souhlasu krajského úřadu se zřízením tříd pro děti nebo žáky v § 16 odst. 9 ŠZ.
 21.5.2018  ČŠI zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodního šetření TIMSS 2015 zaměřenou na metody výuky a ICT.
 21.5.2018  ČŠI zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodního šetření PISA 2015 zaměřenou na vybrané aspekty školního vzdělávání, které mají vliv na výsledky žáků (složení tříd, metod uplatňovaných učitelem a využívání technologií).
 21.5.2018  MŠMT připravilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu). Záměrem materiálu je pomoci zorientovat se prakticky v povinnostech, které s GDPR souvisí.
 21.5.2018 Aktualizace - č. 20/2018  MŠMT - Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací. Aktualizovaný metodický pokyn, který byl vydán opakovaně v letech 2010 a 2013.
 14.5.2018 MŠMT seznámí školy s novým způsobem    financování – cyklus seminářů.
 14.5.2018  Ombudsmanka se setkává s případy, kdy kolektivní smlouvy diskriminují pracující z důvodu věku, jen proto, že získali nárok na starobní důchod. Pak přicházejí o benefity, které jsou poskytovány jejich mladším spolupracovníkům. Pokud však takové zacházení nemá věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce, jedná se o přímou diskriminaci z důvodu věku.
 14.5.2018 Úřad na ochranu osobních údajů: Důležité metodiky vybraných institucí k GDPR
 14.5.2018  Prázdniny v Česku: Krátké, státem určené a v poslední čtvrtině roku prakticky žádné. Nepřišel čas to zrevidovat?  
 14.5.2018 vyjde Aktualizace - č. 19/2018 Absence, MŠMT GDPR – otázky a odpovědi, Informace a doporučení MŠMT k individuálnímu vzdělávání 2018
 7.5.2018 NIDV - soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník a mírně pokročilý (pracovní listy a metodické pokyny) Hezky česky II.
 7.5.2018  Otevřený dopis náměstku ústředního školního inspektora ČR. V souvislosti s problematikou zadávání domácích úkolů.  
 7.5.2018 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo zadání didaktického testu z matematiky. Zadání didaktických testů z českého jazyka a literatury, cizích jazyků a Matematiky+ a zadání písemných prací z cizích jazyků budou  zveřejňována postupně, vždy v den konání konkrétní zkoušky do dvou hodin po jejím ukončení.  
 7.5.2018  MŠMT vydává informace k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané na jaře 2018.
 7.5.2018  Aktualizace - č. 18/2018 MŠMT - soubor pedagogicko-organizačních informací 2018/2019
 30.4.2018  NÚV vydává publikaci: Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2017
 30.4.2018  Cermat vydává Žákovský průvodce maturitní zkouškou pro jarní zkušební období 2018. Informace a doporučení týkající se vlastních zkoušek, jejich hodnocení, zveřejňování výsledků a postupů při podávání žádosti o přezkum.
 30.4.2018  Kamerový systém bylo v některých případech nutné registrovat u Úřadu na ochranu osobních údajů. Tato registrace podle zákona č. 101/2000 Sb., ale byla ukončena, dnem 25. května 2018 nabývá účinnosti obecné nařízení (GDPR), které již podobnou registrační povinnost neukládá.  Správce kamerového systému má i nadále povinnost vést záznamy o činnostech zpracování, na rozdíl od dosavadní registrace však tyto záznamy již správce pouze uchovává, tj. nezasílá Úřadu.
 30.4.2018  Ondřej Andrys (ČŠI): Několik poznámek k zadávání a hodnocení domácích úkolů

Doporučuji ale přečíst si i diskusi k tomuto článku, např.: „V listině základních práv a svobod v článku 4 bodu 1 máme, že "Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.". Pokud pan Andrys sám správně připouští, že se DÚ žádný právní předpis nezabývá, tak tím současně i připouští - ať už vědomě či nevědomě, že DÚ nemohou být ukládány JAKO POVINNOST.“

 30.4.2018  Věstník MŠMT č. 3 – 4/2018  - Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování – střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou - Organizace školního roku 2019/2020 - Schválené tituly učebnic a učebních textů
 30.4.2018  Školský ombudsman řešil od začátku roku zejména šikanu a inkluzi.
 30.4.2018   Aktualizace - č. 17/2018 Směrnice - úplata v MŠ
 16.4.2018  Dotaz: „Jedna škola si upravila (konkretizovala) kritéria pro udělování výchovných opatření, v celém materiálu je zajímavá věta: Pedagogická rada  opravňuje ředitele školy uložit důtku ve výše prokázaných prohřešcích bez předběžného projednání pedagogickou radou, pouze se souhlasem  výchovného poradce.“

 Uvedená formulace je v rozporu s právní úpravou. Školní řád je sice právní normou, ale v hierarchii právních předpisů tou nejnižší, hluboko pod zákony a pod vyhláškami a proto nemůže stanovit jiné podmínky, než stanovují předpisy vyšší právní síly. Pokud vyhláška stanovuje, že důtka ředitele školy může být uložena pouze po projednání v pedagogické radě, nelze školním řádem stanovit odlišné podmínky.

 16.4.2018  Školní web nemá vystavovat informace, do kterých cizím nic není. Tady jsou pravidla, jak to dělat, aby děti byly v bezpečí
 16.4.2018  Dne 11. 4. 2018 se konaly maturitní písemné práce z českého jazyka a literatury. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo zadání písemných prací.  
 16.4.2018  Výběrová řízení na místa inspektorů – Pardubický, Zlínský, Královehradecký inspektorát.
 16.4.2018   Aktualizace - č. 16/2018 Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k předškolnímu vzdělávání + pomůcka
 9.4.2018  Vláda zaujala nesouhlasné stanovisko k návrhu zákona skupiny poslanců, aby do přípravných tříd základních škol byly kromě dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, přijímány také další dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých to doporučilo školské poradenské zařízení.
 9.4.2018  Zpravodaj MŠMT, duben 2018.
 9.4.2018  MŠMT vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pozice ředitele v jím zřizovaných školách a školských zařízeních.
 9.4.2018   Aktualizace - č. 15/2018 Porada. Zpráva z kontroly provedené zřizovatelem, po které byl ředitel školy odvolán
 2.4.2018   Počet evidovaných dětských skupin překročil hranici 600.
 2.4.2018  Senioři, žáci a studenti budou mít od půlky června na vlaky a autobusy 75 procentní slevu. Stát přispěje seniorům nad 65 let, žákům a studentům od 6 do 26 let na cestování vlakem a autobusem 75 procent z ceny jízdného. O nových státem nařízených slevách rozhodla vláda s platností od 10. června, kdy se mění jízdní řády. Děti do šesti let budou nadále jezdit zdarma, zdravotně postiženým zůstává stávající sleva.
 2.4.2018  Maturitní zpravodaj č. 46 – Český jazyk a literatura.  
 2.4.2018  Maturitní zpravodaj č. 45 – Matematika.  
 2.4.2018   MŠMT - Informace o standardizovaných jazykových zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části, které ředitel školy může zvolit pro konání maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2019.
 2.4.2018  MŠMT - Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky, kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky a kritéria hodnocení výběrové zkoušky Matematika+. 
 2.4.2018   Aktualizace - č. 14/2018 Zápis MŠ
 26.3.2018   Cermat: Informace pro uchazeče ke konání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů ve školním roce 2017/2018
 26.3.2018  Stát pomáhá propuštěným vězňům více, než dětem vycházejícím z dětských domovů.  
 26.3.2018  Pedagogická komora: Česká republika dává na školství pouze 3,7 % HDP (v roce 2011 to bylo 4,3 % HDP). České školství je dlouhodobě hluboce podfinancované, což je hlavní příčina většiny jeho problémů. Podle výpočtu Pedagogické komory chybí v rozpočtu více než 60 miliard, aby se české školství dostalo na průměr zemí EU – průměr zde činí 5,1 % HDP, řada zemí přitom dává na školství více než 6 % HDP.
 26.3.2018  Maturitní zpravodaj č. 44 – cizí jazyk. 
 26.3.2018  MŠMT zveřejnilo stanovisko k průběhu elektronických zápisů do mateřských škol. Upozorňuje v něm, že některé požadavky zřizovatelů mohou být v rozporu se zákonem.
 26.3.2018   Aktualizace - č. 13/2018  Hospitace jako nástroj řízení pedagogického procesu; Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách; Zdravotnictví;Směrnice č. 22 – pracovně lékařské služby; Směrnice č. 72 - podávání léků v mateřské škole
 19.3.2018 Ústecko a Karlovarsko – školství zaspalo, žáci mají propastně horší výsledky. Kraje s nejhoršími výsledky přijímacího řízení na střední školy? Ústecký a Karlovarský. Nejvíce neúspěšných maturantů? Ústecko a Karlovarsko. Nejnižší čtenářská, přírodovědná i matematická gramotnost? Studenti v Ústeckém a Karlovarském regionu.
 19.3.2018   Průměrný plat pedagogů v roce 2017 činil 30 520 Kč, což je asi 103,5 % k průměrné mzdě v národním hospodářství. Učitelé ZŠ za rok 2017 dosáhli 32 850 Kč, to je 111,3% k průměrné mzdě. Učitelé SŠ za rok 2017 dosáhli 33 183 Kč tedy 112,5% k průměrné mzdě.
 19.3.2018 ČŠI - Tematická zpráva - Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání; Tematická zpráva - Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách
 19.3.2018   MŠMT připravilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách.
 19.3.2018  MŠMT navrhuje roční odklad reformy financování regionálního školství.
 19.3.2018   Aktualizace - č. 12/2018 - MŠMT - Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích; Organizace, Zápis MŠ, Zápis ZŠ, Inspekce
 12.3.2018  Aktualizace - č. 11/2018  Směrnice – 02 – školní řád; 03 – prevence rizikového chování; 05 – vnitřní platový předpis; 05a – vnitřní platový předpis; 07 – oběh účetních dokladů; 15 – škola v přírodě; 16 – lyžařský kurz; 18 – vnitřní řád školní družiny; 22 – pracovnělékařské služby. Doplněno o problematiku GDPR.
 5.3.2018  Aktualizace - č. 10/2018  Pracovní náplně - do všech náplní doplněn text o ochraně údajů, vzhledem ke směrnici GDPR; Konkurz - legislativní rámec konkurzů, přepracovaná metodika KÚ. Postup, pokud stávající ředitel své místo neobhájí. Text, kterým zřizovatel potvrdí, v případě, že konkurz nevyhlásí, že ředitel je ve funkci a pracovním poměru ředitele školy na dobu neurčitou.
 26.2.2018  Aktualizace - č. 09/2018   Směrnice č. 71 - GDPR
 19.2.2018  Aktualizace - č. 08/2018  Směrnice a řády ve školství - ucelený materiál, který vycházel v letech 2016 a 2017 na pokračování v příloze zpravodaje Kartotéky. RNDr. Pavel Faltýsek: Hospitace jako nástroj řízení pedagogického procesu - 16

 

  logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo

 
Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank