PaedDr. Jan Mikáč 

poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333,  janmikac (zavináč) janmikac.cz 

  Kartotéka   Bezplatné ukázky      Objednávka
   Kontroly dokumentace škol      Aktualizace  - obsah        Zákony, vyhlášky  
Citáty Kontakt, povinné informace Fotogalerie
 
 19.3.2018   vyjde Aktualizace - č. 12/2018
 12.3.2018   Z dotazů: Jak je to s přítomností dítěte u zápisu? Po celá léta jsme to brali já i rodiče dětí jako samozřejmé, vždyť u zápisu jsme hravou formou “prověřili” dítě, jemně upozornili rodiče např. na špatnou výslovnost, chybné držení tužky, ... a naznačili, co je třeba do zahájení šk.r. ještě doladit, děti měly pocit školáka, ....  Jedna akční maminka se ohradila, že k zápisu dítě nemusí – vzpomínám, že tohle loni v televizi rozhlašovala tuším p. Šabatová. Tak se Vás ptám: opravdu dítě k zápisu nemusí? Přítomnost dítěte u zápisu závisí na vůli rodiče? Jaké možnosti v tomto ohledu má ředitel školy?  

Byla jsem nucena dát učitelkám od 8. 3. 2018 přespočetné (nadúvazkové) hodiny. Musím napsat dohodu o změně pracovní smlouvy?

Ptala se mě  na to kamarádka, podle školského zákona v MŠ děti, které jsou starší 5 let, úplatu neplatí. Ale nikde tam není napsáno  nic o dětech s odkladem nástupu do základní školy. Některé MŠ od těchto dětí platby vyžadují a některé ne..

 

 12.3.2018  Potvrdit ředitele všech čtyř chodovských základních škol ve funkci i pro dalších šest let byl záměr chodovské radnice. Velké pozdvižení proto způsobil nenápadný dopis z ČŠI. Ta totiž podala návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele. ČŠI přitom nemusí svůj návrh nijak zdůvodňovat.
 12.3.2018  Aktualizace - č. 11/2018  Směrnice – 02 – školní řád; 03 – prevence rizikového chování; 05 – vnitřní platový předpis; 05a – vnitřní platový předpis; 07 – oběh účetních dokladů; 15 – škola v přírodě; 16 – lyžařský kurz; 18 – vnitřní řád školní družiny; 22 – pracovnělékařské služby. Doplněno o problematiku GDPR.
 5.3.2018  Na webovém portálu nové závěrečné zkoušky jsou od března 2018 k dispozici jednotná zadání pro červnový termín závěrečných zkoušek školního roku 2017/2018. Školy zde najdou zadání pro všechny části závěrečných zkoušek - pro zkoušku písemnou, praktickou i ústní.
 5.3.2018  Peníze na inkluzi se ukrajují z učitelských platů, tvrdí spolek. MŠMT nesouhlasí.
 5.3.2018  Po zajímavém údaji z metodiky rozpisu rozpočtu v Moravskoslezském kraji se objevují neméně zajímavé metodiky v jiných krajích. Ústecký:

„Do těchto hodnot (ukazatelé krajského normativu) se nezahrnují platby za přesčasovou práci a přespočetné hodiny!  Z toho důvodu se stane, že škola, která platí přespočetné hodiny z rozpočtu, který byl určen na pracovníka, jež škola šetří, nemá vyšší nenárokovou složku, přestože šetří pracovníky. Úhrada přesčasů je totiž mnohem dražší než plat pedagogického pracovníka!“

 „Odstupné je vypláceno z OON. Finanční potřebu pro výplatu OON organizace nahlásí a požadovaná výše bude odečtena z dotace na platy.“

„Školy, které mají povolenu výjimku z počtu žáků, si nebudou moci nárokovat zvýšení rozpočtu nad normativ. Případné rozdíly bude škola řešit se svým zřizovatelem. To se týká v tomto případě i tzv. „věkové struktury pracovníků“.“

„Změny v normativech v roce 2018: Změna ONIV u ZŠ a SŠ všech typů z důvodu potřeby financování podpůrných opatření.“

„Protože každá organizace obdrží finanční prostředky na limit počtu zaměstnanců, budou pracovníci zaměstnaní nad tento limit vypláceni na úkor nenárokových mezd ostatních pracovníků. Závazný ukazatel počtu pracovníků není povinný.“

 „Výše nenárokové složky mzdy a nadměrný počet příplatků za vedení není důvodem pro dohadovací řízení! Výše příplatků za vedení poskytnutá zaměstnancům musí respektovat použitý objem finančních prostředků dle přiděleného limitu!“

 „Důvodem pro navýšení rozpočtu NENÍ žádost o proplacené mateřské dovolené zaměstnanců, dále není důvodem proplacení studia pracovníků, nebo jejich nepřítomnost hrazená přesčasem. Pokud škola vykazuje úsporu pracovníků nad stanovený normativ, zafinancuje tyto náklady z uvedené úspory. Počet pracovníků a jejich plat určuje ředitel školy, což znamená, že se může rozhodnout, že ušetří pracovníky ze stanoveného normativu pro jiné funkce či úkoly.“

O podobném postupu údajně uvažují kraje Karlovarský, Liberecký a Zlínský.

 

 5.3.2018 ČŠI zveřejňuje zprávu o možnostech sledování inkluzivních přístupů na úrovni školy.
 5.3.2018  Aktualizace - č. 10/2018  Pracovní náplně - do všech náplní doplněn text o ochraně údajů, vzhledem ke směrnici GDPR; Konkurz - legislativní rámec konkurzů, přepracovaná metodika KÚ. Postup, pokud stávající ředitel své místo neobhájí. Text, kterým zřizovatel potvrdí, v případě, že konkurz nevyhlásí, že ředitel je ve funkci a pracovním poměru ředitele školy na dobu neurčitou.

 

 26.2.2018  Údaj z krajské metodiky rozpisu přímých výdajů škol a školských zařízení na rok 2018, Moravskoslezský kraj: „Rozpočtovaná výše nenárokových složek platu byla ve všech typech a druzích škol a školských zařízeních snížena o cca 19 %, a to v důsledku potřeby zabezpečení financování společného vzdělávání.“
 26.2.2018 K návrhu skupiny poslanců na novelu školského zákona, který by měl zrušit povinné předškolní vzdělávání, zaujala vláda negativní stanovisko.
 26.2.2018  Návrh skupiny poslanců z 20.2.2018 na změnu školského zákona – reformu financování školství odložit o deset let.  Z důvodové zprávy: „Pro ředitelé úspěšných a naplněných škol je novela roku 2017 neuvěřitelně demotivující a ničící zcela přirozenou součást jejich konání. Naopak radost pociťují zejména ředitelé málo naplněných nebo neúspěšných škol.“
 26.2.2018 Kriminalisté vypátrali bývalého žáka základní školy, který se naboural do systému elektronické žákovské knížky. „Takový kybernetický útok by se mladíkovi nepodařilo uskutečnit, pokud by zaměstnanci základní školy jednali v souladu se zásadami bezpečného užívání počítačového systému.“
 26.2.2018  Dva tisíce dětí ročně v Česku nedokončí základní školu. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že „narůstá podíl osob, které nedosáhly ani základního vzdělání. Jedná se o výrazně regionální problém na severozápadě republiky, v Karlovarském a Ústeckém kraji“.
 26.2.2018 Avízo výzvy MŠMT z 21.2.2018 č. 02_18_063 (výzva pro méně rozvinuté regiony (což je 13 krajů mimo hl. město Praha)): Šablony II pro mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání.

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Vyhlášení závazné verze výzvy, včetně kompletní dokumentace je plánováno na 28. února 2018.

 26.2.2018  Aktualizace - č. 09/2018   Směrnice č. 71 - GDPR
 19.2.2018 Pozdější zápis ani povinný rok školky počet odkladů nesnížily. Dětí s odkladem školní docházky skokově přibylo. Do první třídy nenastoupilo o 7 tisíc dětí víc, než to bylo o rok dřív.
 19.2.2018  Do konkurzu může jít až třetina ředitelů základních a středních škol bez ohledu na to, jestli jde o ředitele vynikající, nebo podprůměrné. „Pokud se ve vedení obce či kraje vyskytne někdo, kdo chce na ředitelské místo dosadit svého nominanta, ať už z osobních, nebo politických důvodů, stačí, když obsadí místa v konkurzní komisi tak, aby mu to hrálo do karet.“
 19.2.2018 MŠMT vyhlašuje dodatek k pokusnému ověřování oborů, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem a střední vzdělání a maturitní zkouškou ke dni 1.9.2018.
 19.2.2018  MŠMT vypsalo program Organizace sportu 2018, který se skládá ze samostatných výzev pro různé typy žadatelů. Systém bude aktivován nejpozději do 28. února. Termín pro podání žádostí je stanoven na 16. března 2018.
 19.2.2018 MŠMT vydává Věstník č. 01-02/2018 - Soustava republikových normativů 2018 - Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství 2018 pro účely poskytování dotací soukromému školství - Výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.
 19.2.2018  Aktualizace - č. 08/2018  Směrnice a řády ve školství - ucelený materiál, který vycházel v letech 2016 a 2017 na pokračování v příloze zpravodaje Kartotéky. RNDr. Pavel Faltýsek: Hospitace jako nástroj řízení pedagogického procesu - 16
 12.2.2018  Z vašich reakcí ke konkurzům: Tento týden si mě zavolal tajemník obecního úřadu a oznámil mně, že zřizovatel vyhlásí na ředitele příspěvkových organizací na jaře konkurzy. Kritériem je doba výkonu funkce delší než 18 let a druhým kritériem je odchod do starobního důchodu v příštím roce. Protože zřizovatel je se mnou spokojen, jak mi potvrdil opět tajemník a opřel to o argument, že dostávám pravidelně nejvyšší odměny, poslední inspekční zprávy ČŠI bych mohl vyvěsit na fasádu školy, jak jsou skvělé, a ani školská rada nikdy neměla výhrady k mé práci, žáků nám neustále přibývá, namítl jsem, že konkurs není nutný, že zřizovatel může, ale nemusí. Na to mi řekl, že spadám do oněch kritérií, že se to bude týkat více ředitelů a že je fér, aby jim noví uchazeči u konkurzu představili nové vize a nápady, jak školu dál velebit. Je na tento postup nějaká obrana?
 12.2.2018  Ředitel školy je jako kapitán lodi, letos půjdou mnozí přes palubu. Jak se to projeví na škole?
 12.2.2018  Poslanecký návrh novely školského zákona navrhuje zrušení povinného předškolního vzdělávání od 1.9.2018 a zrušení povinnosti přijímat do předškolního vzdělávání děti již od 2 let věku
 12.2.2018  Skoro polovina učitelů je ohrožena takzvaným vyhořením. Průzkum Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy mezi 2 500 pedagogy ukázal, že pětina z nich má střední až závažné příznaky těchto psychických potíží a potřebovala by odbornou péči. Informuje Česká televize.
 12.2.2018  Aktualizace - č. 07/2018 BOZP - řada užitečných formulářů pro poučení žáků, návštěvníků školy, pro vlepení do třídních knih, prověrka bezpečnosti práce; Metodické doporučení MV ČR k poskytování informací o platech a odměnách - celé znění a shrnutí závěrů. Text uvádí, jak postupovat, pokud dostanete žádost o poskytnutí údajů o platu vašich zaměstnanců, jak žádosti vyhovět či nevyhovět.
 5.2.2018  Od 1. února 2018 platí novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku tzv. otcovskou. Tatínkové tak mohou využít po narození potomka týdenní otcovskou dovolenou.
 5.2.2018  Školy řeší, co s neukázněnými dětmi. Některé zřizují speciální místnosti, kam je učitelé budou moci vykázat. Podle školského zákona separátní místnosti nevadí.
 5.2.2018  MŠMT udělilo v červnu a říjnu 2017 schvalovací doložky novým školním atlasům světa. Nyní jim schvalovací doložky odebralo.
 5.2.2018  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu Rozvoj přírodovědné gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.
 5.2.2018  Aktualizace - č. 06/2018   Absence - výklad ČMOS PŠ k tzv. sick days; Organizace - statistika 2018; Hospitace jako nástroj řízení pedagogického procesu - 14; Konkurzy 2018 - 2020 - ukončení činnosti ředitele školy a ukončení pracovního poměru v souvislosti s konkurzy; Z dotazů - Co razítko na výpisech vysvědčení? Dle vyhlášky je výpis opatřen podpisem ředitele nebo třídního učitele, nebo oběma podpisy ale co razítko? Někteří razítkují, někteří nikoliv. Navíc někteří dávají kulatá a někteří hranatá razítka. Jedna maminka udiveně koukala, že razítko nemáme,   tvrdila mi, že tam být musí, že jsem pochybila.
 29.1.2018  NUV – tři nové publikace: Práce v zahraničí, studium v zahraničí, Dobrovolnictví.
 29.1.2018  Předsedkyně Úřadu na ochranu osobních údajů upozorňuje na chybné výklady GDPR a doporučuje internetové stránky úřadu – odpovědi na nejčastější dotazy a vysvětlení hlavních omylů.
 29.1.2018  MŠMT určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2018.
 29.1.2018   Aktualizace - č. 05/2018 jen zpravodaj.

Stížnost zaměstnanců školy na vedení základní školy, podaná k ČŠI. RNDr. Pavel Faltýsek: Hospitace jako nástroj řízení pedagogického procesu - 13                      

Z dotazů:

Před osmi lety jsem udělala chybu, coby začínající ředitel. Spadlo mi do klína spojení ZŠ a MŠ. Všem učitelům jsem udělala dodatek k pracovní smlouvě s novým názvem nástupnické organizace a bohužel jsem do ní dala i výši úvazku 1,0. Chybu jsem objevila a udělala jsem nový dodatek tentokrát s větou, že výše úvazku bude určena platovým výměrem.  Kolegové se bouří, berou to jako podraz a mé vysvětlení o mé chybě si nenechají vysvětlit. Jak lze postupovat, když odmítnou nový dodatek podepsat a já ( zaměstnavatel) nejsem schopna všem pedagogům garantovaný úvazek garantovat?

Vzhledem k tomu, že současné pracovní náplně provozních pracovníků jsou již hodně zastaralé a neplní svoji funkci, pracovníci dělají jiné věci, jako nová ředitelka jsem změnila jejich znění a napsala nové pracovní náplně. Jedna naše pracovnice s některými body nesouhlasí, i když je měla v bývalé náplni. Odmítá podepsat novou.

 22.1.2018  Kolik je ve školách vlastně asistentů? Jak je školy využívají? Analýza, kterou Nová škola zpracovala pro Nadaci OSF Praha. Jak změnila čerstvá novela vyhlášky profesi asistentů pedagoga? Jednoznačně k horšímu. Změny v profesi AP platné od 1. ledna 2018.
 22.1.2018  Ústavní soud: Konflikt rodičů nemůže být důvodem k dodatečnému odkladu povinné školní docházky. Případ, kdy škola rozhodla chybně o dodatečném odkladu povinné školní docházky jen proto, že se rodiče nemohli dohodnout na volbě základní školy. Dodatečně odložit docházku lze pouze v případě, že bylo v průběhu školního roku prokazatelně zjištěno, že dítě výuku zásadním způsobem nezvládá pro tělesnou a duševní nevyspělost. V právě projednávaném případě nic takového zjištěno nebylo.
 22.1.2018  Učitelka měla hlídat druháky při plaveckém výcviku, místo toho popíjela.
 22.1.2018  MŠMT vyhlašuje výsledky dotačního programu pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol na rok 2018. Upozorňuje ředitele škol, že je nepřípustné dvojí financování školního stravování žáků základních škol zapojených do tohoto dotačního programu z dalších projektů financovaných za státního rozpočtu, nebo Evropského sociálního fondu.
 22.1.2018  MŠMT zveřejňuje normativy škol a školských zařízení zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2018. Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018 v úrovni MŠMT – KÚ.
 22.1.2018  Aktualizace - č. 04/2018 Směrnice - vyřizování stížností. Jak může vypadat stížnost zaměstnanců školy na svého ředitele. Hospitace jako nástroj řízení pedagogického procesu  - díl 12. Dotazy a odpovědi: Vedoucí vychovatelka má plný úvazek 25 hodin, je možné jí proplatit nadúvazkové hodiny? Jak dlouho je platný „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte“? Je možné, aby o prodloužení termínu hodnocení žáka v pololetí žádal jeho zákonný zástupce nebo to musí vyjít z iniciativy TU.
 15.1.2018  Upozornění pro návštěvníky těchto www stránek. Tyto stránky poskytují jen minimum informací, skutečný informační systém spočívá v pravidelném zasílání tzv. Aktualizací Kartotéky - ředitelé škol, školských zařízení, městských a krajských úřadů ode mne dostávají každé pondělí podrobné informace. Zákony, nařízení vlády a vyhlášky, vzory směrnic, materiály vydané ministerstvy, Českou školní inspekcí, krajskými úřady, náměty na činnost při řízení organizace, atd. Rád vám pošlu ukázky.
 15.1.2018  Ministr představil návrh na růst platů.
 15.1.2018  MŠMT určuje časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1.kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání.
 15.1.2018  MŠMT určuje časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2018.
 15.1.2018  Aktualizace - č. 03/2018 Porada - náměty na jednání pedagogické rady za první pololetí
 8.1.2018  Přihlašování k nepovinné zkoušce Matematika+ bylo prodlouženo. Žáci závěrečných ročníků středoškolského studia, kteří jsou přihlášeni        k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky v roce 2018, se mohou přihlásit k nepovinné výběrové zkoušce Matematika+ 2018 až do 31. ledna 2018.
 8.1.2018  Ministr školství jednal se zástupci odborů o nutnosti navyšování peněz do školství. Po loňském navýšení tarifních platů by se průměrný plat pedagoga měl pohybovat kolem 30.750 korun.  Cílem je, aby postupným navyšováním vzrostly v roce 2020 platy učitelů na 130 % průměrné mzdy, tedy cca 44.850 Kč.
 8.1.2018  Reakce na „novinky“ v oblasti školství a    reklamy „Myslím, že nadešel čas, abychom se jako učitelé hlasitě ozvali. Protože to, co se děje v poslední době, už přesahuje meze snesitelnosti.“
 8.1.2018  Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program zaměřený na využití didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA. Seminář je určen zejména učitelům 2. stupně základních škol a učitelům středních škol se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku. Přihlášeno může být i více účastníků z jedné školy. Účast na vzdělávacím programu je zdarma
 8.1.2018  MŠMT zveřejňuje výzvu nestátním neziskovým organizacím pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávání v regionálním školství v roce 2018. Termín pro přijímání žádostí je do 5. 2. 2018.
 8.1.2018  MŠMT zveřejňuje formuláře vyúčtování dotací rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017.
 8.1.2018  Aktualizace - č. 02/2018 Mateřská škola; Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - úplné znění k 1.1.2018,  opatření ministra; MŠMT – prevence rizikového chování, příloha   7 – kyberšikana, 10 – vandalismus, 11 – záškoláctví; Cestovní náhrady
 1.1.2018  Na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů je nová stránka věnovaná GDPR. Z obsahu: Příručka, nejčastější otázky a odpovědi, dokumenty k GDPR.
 1.1.2018  Reforma RVP - Poslední hřebík do rakve českého vzdělávání Podívejme se blíže na dopady chystané reformy RVP, která má ve svém programu standardizaci, digitalizaci a specifikaci nejen výukových obsahů, ale i vybraných výukových metod.  
 1.1.2018  Učitelka vyhozená za dozor ve sprchách zvítězila, další soud už nebude. Vyhazov učitelky Vandy Fabianové ze školy v Tršicích na Olomoucku je definitivně neplatný. Ředitel školy po porážkách u okresního i krajského soudu poněkud překvapivě vzdal možnost zkusit výsledek vleklého sporu zvrátit u Nejvyššího soudu.
 1.1.2018  MŠMT vydává 3 opatření ministra, jimiž se mění vzdělávací oblast Matematické vzdělávání v RVP některých oborů středního odborného vzdělávání.
 1.1.2018  Aktualizace - č. 01/2018  Cestovní náhrady. Změny k 1.1.2018: sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel; stravného při tuzemských a zahraničních cestách; stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Odpovědi na dotazy:

Jsme ZŠ a MŠ. V MŠ jsem zřídila funkci vedoucí učitelky. Ta svého postavení zneužívá, jedná bez mého vědomí se starostou o osamostatnění MŠ. Mohu jí změnit pracovní smlouvu a udělat z ní zase jen učitelku?

Když jako vedoucí pracovník řídí zaměstnance s 13. platovou třídou (výchovný poradce), má být také zařazen do 13. pl.třídy?

Posílá se rozhodnutí o přestupu na školu z které žák přišel nebo stačí vyžádat katalogové listy?

 

 

  logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo

 
Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank