PaedDr. Jan Mikáč 

poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333,  janmikac (zavináč) janmikac.cz 

  Kartotéka   Bezplatné ukázky      Objednávka
   Kontroly dokumentace škol      Aktualizace  - obsah        Zákony, vyhlášky  
Citáty Kontakt, povinné informace, GDPR Fotogalerie
 
 24.6.2019 vyjde Aktualizace č. 26/2019
 17.6.2019 Parlament bude projednávat návrh novely školského zákona, který má:

- umožnit neúspěšným maturantům získat doklad o dosažené střední úrovni vzdělání, pokud úspěšně ukončí poslední ročník studia maturitního oboru. Dokladem o úspěšném zakončení studovaného oboru by mělo být vysvědčení žáka z posledního ročníku. To zvýší jejich šance na pracovní uplatnění.

- ponechat výběr povinné maturitní zkoušky mezi cizím jazykem a matematikou,

- přesunout hodnocení písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka ze společné části maturity do profilové části. Hodnocení by mělo být v kompetenci škol.

 17.6.2019 Europass – dodatky k osvědčení, které dlouhodobě vydává svým absolventům více než polovina středních škol, má na svých webech již 48 škol. Absolventi těchto škol si tak dodatek mohou jednoduše a kdykoli stáhnout a využít při hledání práce, brigády nebo při dalším studiu, ať už u nás nebo v zahraničí. Dodatek často přímo vyžadují zaměstnavatelé v Anglii a Německu, v posledních letech ho ale využívají i uchazeči při hledání práce i v České republice.
 17.6.2019 CERMAT: Informace k přihlašování žáků k maturitní zkoušce - podzim 2019.
 17.6.2019 Energii u dětí sají vyhořelí učitelé. Tři čtvrtiny pedagogů ohrožuje psychické vyčerpání. Svérázné ohodnocení obětavé práce pedagogů ke konci školního roku Lidovými novinami. Okamžitě se mi vybavily výroky vrcholných politiků o jejich vztahu k novinářům – žumpa, hnůj, hyeny a blbečci…
 17.6.2019 ČŠI: Sekundární analýza PIRLS 2016 – čtenářská gramotnost žáků 4. ročníků ZŠ.
 17.6.2019 Aktualizace č. 25/2019, jen zpravodaj
 7.6.2019 Průměrná mzda vzrostla na 32 466 korun, pomohlo zvýšení minimální mzdy i lepší odměňování učitelů a dalších státních zaměstnanců.
 7.6.2019 ČMOS Dopis ředitelům škol o současném stavu vyjednávání o platech ve veřejném sektoru na rok 2020.
 7.6.2019 Informační bulletin ČŠI, květen 2019.
 7.6.2019  Varování před neobjednanými službami.
 7.6.2019 Aktualizace č. 24/2019 Porada
 3.6.2019 Proběhlo mimořádné zasedání pléna tripartity. Jediný bod – platy ve veřejných službách
 3.6.2019 Do projektu Obědy do škol jsou zapojeny všechny kraje ČR.
 3.6.2019 Průměrný plat učitelů v prvním čtvrtletí letošního roku stoupl na 36.224 korun měsíčně. Oproti stejnému období loňského roku si pedagogové polepšili zhruba o 3390 Kč, což je přibližně o deset procent. Nepedagogům ve školách vzrostl letos v prvním čtvrtletí plat na 19.359 korun. Meziročně se zvýšil o 1125 Kč, tedy asi o šest procent.
 3.6.2019 Atmosféra ve škole? Pohoda ve třídě a pocit bezpečí mají na známky značný vliv.
 3.6.2019 Z dotazů: Chci spojit činnost zástupce ředitele s činností zástupce ředitele pro praktické vyučování do jedné funkce. Řídil by jak teoretické i praktické vzdělávání žáků. Problém je však s jeho přímou pedagogickou činností. Samozřejmě se započítává počet tříd. Ale pokud na odborný výcvik dělím třídu na více skupin započítává se každá tato skupina? Tedy jednu třídu mu započtu třikrát, pokud má dvě skupiny na odborný výcvik?
 3.6.2019 Newsletter RVP.CZ č. 6.
 3.6.2019 Aktualizace č. 23/2019 Nabytí právní moci u správního řízení
 27.5.2019 Cermat – data o jednotné přijímací zkoušce.
 27.5.2019 Výzkum potvrdil, že 61 procent předškolních pedagogů je ohroženo syndromem vyhoření.
 27.5.2019 Analýza Maturitní zkouška 2013 - 2019 - jarní zkušební období - signální výsledky didaktických testů.
 27.5.2019 Výsledky didaktických testů povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky – řádný jarní termín 2019.
 27.5.2019 Nedávná analýza České spořitelny spočítala, že Česko šetřením na učitelských platech od roku 1994 uspořilo 500 miliard korun. Za pyšně vykazovaným nízkým zadlužením země se tak skrývá obrovský vnitřní dluh vůči učitelské profesi a budoucnosti země.
 27.5.2019 MŠMT zveřejňuje aktualizovaný Organizační řád soutěží a přehlídek žáků základních uměleckých škol (ZUŠ). Aktualizace byla provedena v souvislosti s menšími změnami v organizaci soutěží, v souvislosti se vznikem spolku Umělecká rada ZUŠ ČR, v souvislosti s úpravou v rozhodování v soutěžích. Nové znění reflektuje vývoj v oblasti digitalizace procesu přihlašování do soutěží, které je možné již jen prostřednictvím elektronické přihlášky.
 27.5.2019 Aktualizace č. 22/2019  Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání; MŠMT - mimořádné šetření ke stavu zajištění výuky učiteli
 20.5.2019 Děti v Česku se učí skoro 200 dní, jinde mají měsíc volna navíc.
 20.5.2019 Cermat: Publikační kalendář zveřejnění výsledků jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2019.
 20.5.2019 Cermat: Předání výsledků didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky.
 20.5.2019 MŠMT vyhlašuje rozvojový program „Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství v období 9. – 12. měsíc 2019“.   Cílem rozvojového programu je dofinancování úvazků pedagogických pracovníků, které nově vzniknou od 1. září 2019 v souvislosti se změnou financování regionálního školství.

Proč by se mělo dělat něco jednoduše, když to jde přece udělat složitě?

 20.5.2019 Vyhlášení páté etapy rozvojového programu k podpoře povinné výuky plavání na 1. stupni základních škol na období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019. Dotace je určena pouze na dopravu žáků. Elektronický systém pro sběr žádostí je otevřen od 15. května 2019.
 20.5.2019 Aktualizace č. 21/2019 Bezpečnost
 13.5.2019  Maturity - zveřejnění zadání výběrové zkoušky Matematika+
 13.5.2019 Konkursy na ředitele škol v zrcadle médií a času
 13.5.2019  Informace ke konkursním řízením na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení. Nově zpracované informace Pardubického kraje po novele vyhlášky č. 54/2005 Sb.
 13.5.2019 Statistická ročenka školství, výkonové ukazatele
 13.5.2019  Rozpočet kapitoly MŠMT na rok 2019.
 13.5.2019  Aktualizace č. 20/2019 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí; Eduzměna – ředitelé a zřizovatelé škol; Ukončení výkonu práce ředitele školy/ školského zařízení
 6.5.2019 Maturity - zveřejnění zadání didaktických testů z matematiky, anglického jazyka a testů z češtiny a dalších cizích jazyků. Pozice ředitelů škol jsou v České republice neatraktivní a nepřitahují lidi, které by vzdělávací systém potřeboval.
 6.5.2019  MŠMT, Informace k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky.
 6.5.2019 MŠMT Věstník č. 2/2019 - Organizace školního roku 2020/2021 - Kvalifikační  a  hodnotící  standardy  profesních  kvalifikací - Tituly k zařazení do seznamu učebnic a učebních  textů
 6.5.2019  Aktualizace č. 19/2019 Pouze zpravodaj
 22.4.2019 Výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – školní inspektor/ka (s místem výkonu služby: Inspektorát v Kraji Vysočina
 22.4.2019  Souhrnná situační zpráva Ministerstva vnitra o extremismu za 1. čtvrtletí roku 2019.
 22.4.2019 Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ.
 22.4.2019  Nadační fond Eduzměna: Učitelky a učitelé se cítí být společensky opomíjení, přetěžovaní a bez podpory. Mezi rodiči roste počet nespokojených se vzděláváním.
 22.4.2019 MŠMT zveřejňuje výzvu k druhé etapě rozvojového programu Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol. Jde o zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol a také zohlednění možnosti prodloužit provoz v mateřských školách.
 29.4.2019  Aktualizace č. 18/2019  Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách a ověření dosahování očekávaných výstupů; Stanovisko MPSV a MŠMT ve věci zápisu      dítěte k předškolnímu vzdělávání; Soubor pedagogicko-organizačních informací pro MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ, ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2019/2020.
 22.4.2019  Z dotazů: Syn přinesl ze školy oznámení, že mu byla po jednání čtvrtletní pedagogické rady udělena 11.4. dvojka z chování.
 22.4.2019 Najít ředitele základní školy je dnes stále větší problém. Zájemců je málo.
 22.4.2019  Čtvrtletní zpráva o situaci v oblasti migrace.
 22.4.2019 Přibývá žáků přicházejících do středních škol. Rozdělení mezi obory se ale mění jen málo.
 22.4.2019  Průměrný záškolák má 37 neomluvených hodin. Často je kryjí i rodiče.
 22.4.2019 Fakta a mýty v očkování – spalničky.
 22.4.2019  Aktualizace č. 17/2019  Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích; Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů; Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 15.4.2019 Dlouhodobě nízké platy českých učitelů mají přímý dopad na studijní výsledky žáků. Ze srovnání studijních výsledků školáků v mezinárodních testech PISA a úrovně platů učitelů ve 24 zemích OECD vyplývá, že v zemích s relativně lépe placenými učiteli je podíl žáků se špatnými výsledky nižší a podíl žáků s dobrými výsledky vyšší. Česká republika vychází jako země s vůbec nejnižšími učitelskými platy v rámci 24 zemí OECD a zároveň jako jedna ze zemí s relativně nejhoršími studijními výsledky dětí na základních školách. Trochu z toho mrazí.
 15.4.2019  Zaměstnanci a mzdové prostředky ve školství - rok 2018. Údaje o počtech zaměstnanců, vynaložených mzdových prostředcích a průměrných mzdách za 1. - 4.čtvrtletí 2018. Stručné shrnutí + tabulky
 15.4.2019 Byla schválena Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027 a Akční plán realizace na období 2019 – 2021. 
 15.4.2019  Aktualizace č. 16/2019 Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby; Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Z dotazů:

K zápisu přišla matka s dítětem, které je narozeno 22. 9. Trvá na tom, aby do školy šlo. Doporučení má od dětského lékaře i z MŠ. PPP ale dítě k nástupu do školy nedoporučila. Matka se informovala na odboru školství, jak má postupovat, tam jí řekli, že nemusí nic podnikat, neboť ona je rodič a ona rozhoduje o nástupu svého dítěte do I. třídy. Mohu takové dítě přijmout, když nebude mít kladné vyjádření z PPP, ale matka mi písemně předloží svůj souhlas s nástupem?

Když přestupuje žák z přípravné třídy do jiné přípravné třídy v jiném městě, jde o přestup nebo o přijetí?

Mohu do žádosti rodičů o zařazení dítěte do přípravné třídy uvést: „Rozhodnutí o zařazení dítěte do přípravné třídy bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí označených registračním číslem, které mu bude přiděleno po obdržení žádosti a doporučení školského poradenského zařízení? Seznam zveřejníme na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.“

 

 8.4.2019 ČMOS: Priorita školství zatím nemá ve státním rozpočtu jasnou přednost. Tisková zpráva.
 8.4.2019  Na pořad jednání parlamentu se konečně dostává návrh zdravého rozumu – navrhuje se povinnost zveřejňovat školní vzdělávací program a výroční zprávy škol způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na internetu. ŠVP a výroční zprávy nemá již být nutné zveřejňovat na přístupném místě ve škole, má stačit jen umožnit do nich nahlížet. Nemá být povinností zřizovat školské rady při soukromých a církevních školách.
 8.4.2019 Týden škol v černé (8. až 14. dubna 2019). Pedagogická komora vyhlásila kampaň Školy zůstávají v černé, která se koná v průběhu dubna.
 8.4.2019  Registr vozidel bude nově informovat zprávou do datové schránky, že ve lhůtě 60 dnů končí platnost pravidelné technické prohlídky. Každý provozovatel vozidla s datovou schránkou tedy dostane informaci o datu, do kdy musí vozidlo přistavit na pravidelnou technickou prohlídku.
 8.4.2019 Rozdíly ve vzdělávání mezi kraji jsou alarmující a vyžadují řešení. Závěry měření žákovských znalostí ukazují, že v určitých krajích dochází ke statisticky významně horším výsledkům.
 8.4.2019 Aktualizace č. 15/2019

Z dotazů:

Odměnu mně jako řediteli školy jsem vždy dával k podpisu starostovi obce. Po poradě s právníkem a ekonomkou školy jsem byl ujištěn, že Fond odměn, se kterým disponuje ředitel školy pro své zaměstnance včetně ředitele školy, již dále nepodléhá souhlasu zřizovatele. Před odchodem z funkce ředitele školy jsem si vyplatil z tohoto fondu odměnu bez souhlasu starosty obce. Ten na mě nyní podal trestní oznámení, že návrh na odměnu nebyl podepsaný starostou.

Máme maminku lékařku a ta nám tvrdí, že musíme dát rodičům podepsat souhlas s ošetřením u dětského lékaře během školy v přírodě (pokud by to bylo potřeba.

 

 1.4.2019 Maturitní zkouška 2013 - 2018 výsledky dílčích zkoušek z českého jazyka a cizích jazyků.
 1.4.2019 Čtvrt miliardy korun na podporu inovací ve výuce rozdělí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) mezi žadatele, kteří se zapojí do právě vyhlášené výzvy  Inovace v pedagogice
 1.4.2019 Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky a výběrové zkoušky Matematika+ v roce 2019. Přílohy 1 – 8
 1.4.2019 Hrubý plat učitelů v loňském roce vzrostl na 35 089 korun, oproti roku 2017 si tak kantoři polepšili zhruba o 11 procent. Jde o nejrychlejší tempo růstu za poslední roky, navíc celkově jim za uplynulých pět let hrubá částka na výplatních páskách stoupla o 31 procent
 1.4.2019 Aktualizace č. 14/2019 Náměty na jednání pedagogické rady za třetí čtvrtletí školního roku.

Z dotazů:

- Na základě jakého ustanovení mohu argumentovat rodičům, že pracovní sešity, do kterých žáci píší a nemohu je další rok použít pro další žáky, si rodiče musí zaplatit sami?

- Chci učitelce na 0,7 úvazku zkrátit úvazek na 0,5, abych se jí zbavila. Ten její 0,2 úvazek bych přidala jiné učitelce. Mohu to tak udělat, nebo musím mít její souhlas se sníženým úvazkem? Je to dohoda nebo moje pravomoc?

- Zítra ráno volíme zástupce školy do konkurzní komise. Kolegyně - předsedkyně školské rady - má pochybnosti o správnosti úkonu. Bude volba protizákonná, pokud budou na této volbě všichni zaměstnanci školy, jak je mým přáním, a nikoliv pouze pedagogičtí pracovníci, jak je výklad kolegyně?

 25.3.2019 Maturitní zpravodaj č.50 - základní informace ke zkoušce z českého jazyka a literatury.
 25.3.2019 ČŠI: Úroveň gramotnosti žáků na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018. Převažuje negativní vztah k matematice i ke čtení. U metod a forem výuky převažují klasické způsoby. Nedostatečná aprobovanost učitelů.
 25.3.2019 Aktualizace č. 13/2019 Metodický pokyn ke zřizování přípravných tříd. Dotazy a odpovědi: Celá léta platíme instruktorům lyžování tzv. ošupné 15 Kč. Můžeme jej zvednout př. na 50Kč?

Blíží se zápisy do mateřských škol a napadlo mě, že bychom nechali dětského lékaře potvrdit proočkovanost dítěte na vlastní formulář místo do evidenčního listu vzor SEVT.

Existuje v Zákoníku práce, že učitel, který má snížený úvazek, např. 16 h nemusí mít pohotovosti a dohledy? Včera to na mě vykřičela jedna paní učitelka, že ji tak informovala naše mzdová účetní.

Jsme jako organizace povinni mít směrnicí stanovený pokladní limit?

Chtěla jsem touto cestou dotázat na náležitosti objednávky rekreací, na které se přispívá z FKSP. Máme schválený rozpočet čerpání, kolektivní smlouva tuto problematiku blíže nespecifikuje.  Musí být odborová organizace, potažmo její výkonný výbor, opravdu informován kdo, kde a kdy kam jede a razítkovat každou objednávku?

 

 18.3.2019 MŠMT: Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) hledá mateřské, základní, střední a základní umělecké školy, ve kterých bude ve školním roce 2019/2020 působit začínající učitel, tedy učitel do dvou let praxe.
 18.3.2019 ČMOS PŠ: Připomínkové řízení: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023, pracovní verze.
 18.3.2019 Maturitní zpravodaj č.49 - základní informace ke zkoušce z matematiky
 18.3.2019 Maturitní zpravodaj č.48 - základní informace ke zkoušce z cizího jazyka.
 18.3.2019 Aktualizace č. 12/2019 Zápis k základnímu vzdělávání, Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání ve znění novely s účinností dnem 1.9.2019.
 11.3.2019 Z dotazů:

Pracovnice ŠJ podala ke včerejšímu datu výpověď – dvouměsíční lhůta začíná běžet od 1. 3. 2019. Vzpomněla si, že by chtěla ještě vyčerpat příspěvek z FKSP na rok 2019, který máme ve směrnici. Je možné čerpat během výpovědní lhůty?

K nedostatku kvalifikovaných učitelů. Ředitelé základních škol v některých případech postupují tak, že učiteli s kvalifikací na 2. stupeň dají několik málo hodin výuky na 2. stupni a zbylou/většinovou část úvazku zaplní výukou na 1. stupni.

Mohu jako ředitelka školy nařídit pedagogům, aby v době samostudia byli na pracovišti? Právě tu řešíme problém s několika kolegyněmi, kterým se nelíbí, že by měly být 4 hodiny v práci v době samostudia (vedlejší prázdniny žáků).

Finanční prostředky jsem převedla z rezervního do investičního fondu, toto jsem dala na vědomí zřizovateli. Prostředky budu nucena použít na opravu myčky ve školní jídelně. Domnívala jsem se, že si finance převedu až v době, kdy budu nucena provést opravu. Zřizovatel mi sdělil, že převod prostředků do investičního fondu mohu provést jen jedenkrát v roce a to do 31.3. Je tento postup správný?

Měl jsem za to, že výpočet samostudia je trochu jiný, než popisujete v Aktualizaci č. 10. MŠMT vyhlásilo organizaci školního roku, tam se píše že začátek vyučování začíná 3. 9. a končí 28. 6. Z toho jsem postupoval že za tohle období (září – červen) přísluší těch 12 dní samostudia. A taky jsem tak postupoval při jeho výpočtech (1 měsíc= 1,2 dne samostudia při plném úvazku).

 

 11.3.2019 Příprava předání údajů ze školních matrik¨(do 15.4.). Přihlášení k serveru https://matrika.msmt.cz/matrikas/ pro předání údajů ze školních matrik k rozhodnému datu 31. 3. 2019 bude umožněno od 29. března 2019 ve 14:00 hod.

Vzory formulářů pro výkazy o základní škole (M3a), střední škole (M8a), konzervatoři (M9a), vyšší odborné škole (M10a).

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik (aktualizováno 12.9.2018).

 11.3.2019 Sociální sítě jsou krátkodobě velice příjemné, ale dlouhodobě jsou zničující stejně jako užívání drog.
 11.3.2019 Konference Školní stravování 2019 se bude konat 21. – 22. 5. v Pardubicích.
 11.3.2019 Ustavující jednání Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ). Stálá konference ředitelů byla zřízena v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (dále jen SYPO). Jejím cílem je zajistit podmínky pro další profesní rozvoj ředitelů a širšího vedení škol, např. poskytnutím průběžného vzdělávání v oblasti školského managementu.
 11.3.2019 Aktualizace č. 11/2019 Organizace, MŠMT - Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS (autistické spektrum) v rámci vzdělávacího procesu
 4.3.2019 Maturity: Analýza Přihlášky k maturitní zkoušce 2019 jarní zkušební období. Termíny podzimní písemné části.
 4.3.2019 Sběr papíru je stále oblíbený, školy za peníze   z něj nakupují pomůcky.
 4.3.2019 Člověk v tísni: Závěry ze šetření o dopadech povinného předškolního ročníku mezi učitelkami a rodiči dětí ohrožených sociálním vyloučením.
 4.3.2019 Věstník č. 1. – 2. 2. 2019 Republikové normativy, normativy soukromých škol, projekt „poznej svoji školu“, seznam schválených učebnic.
 4.3.2019 V roce 2018 činily náklady na revize rámcových vzdělávacích programů na straně Národního ústavu pro vzdělávání 6.197.000 korun.
 4.3.2019 Aktualizace č. 10/2019 povídání k problematice volna na samostudium pro pedagogické pracovníky
 25.2.2019 - V březnu začíná pylová sezóna, informace o pylech najdete např. na

www.allergology.cz/pylovykalendar.htm

www.proalergiky.cz/pylove-zpravodajstvi

www.pylovasluzba.cz/dokumenty/pylovy_kalendar2.pdf

 25.2.2019  E-zpravodaj ČMOS PŠ.
 25.2.2019 NÚV vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR osmý ročník soutěže samostatných odborných prací učňů.
 25.2.2019  ČŠI, tematická zpráva - Rozvoj čtenářské gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018.
 25. 2. 2019  Aktualizace č. 9/2019 jen zpravodaj na téma - rozvrh čerpání dovolené
 18.2.2019 Svazu měst a obcí ČR se podařilo zabránit omezení pravomoci zřizovatelů v konkursních řízeních na ředitele škol. Stanovení pořadí uchazečů konkursní komisí nebude nadále pro zřizovatele závazné, MŠMT ustoupilo od svého návrhu.
 18.2.2019  Česko zasáhla vlna vyděračských e-mailů. Útočníci hrozí zveřejněním intimních nahrávek.
 18.2.2019 Školky a školy kasírují za kroužky. Chudší děti mají smůlu. České školství se stále nemůže vypořádat s neduhem, kdy děti z chudších a méně vzdělaných rodin opakují model svých rodičů. V ČR více než ve většině jiných vyspělých zemí rozhoduje o dosaženém vzdělání rodinné zázemí.
 18.2.2019  Místo matky a otce bude na formulářích uvedeno rodič číslo 1 a 2. Francie kvůli homosexuálům upravila školní dokumenty.
 18.2.2019 Začíná druhá vlna konkurzů – Pardubický kraj (11), Ústecký kraj (4), Kraj Vysočina (6), Zlínský kraj (12),  Olomoucký kraj (0), Jihomoravský kraj (4).
 18.2.2019 Stanovisko ČMOS PŠ k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
 18. 2. 2019  Aktualizace č. 8/2019  Informace MŠMT k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2018/2019; Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon - novela; Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu - novela; Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání; Metodická informace MŠMT ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání;

 

  logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo

 
Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank